xs
xsm
sm
md
lg

45 ปี ส.ป.ก. “ศาสตร์พระราชานำให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดงานคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปี ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชานำให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” โดยตลอดระยะเวลา 45 ปี ส.ป.ก.ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุก โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เริ่มจากพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุนพืชพรรณต่างๆ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการมีที่ดินทำกิน เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน มีความรักหวงแหนผืนแผ่นดินไว้จนชั่วลูกหลาน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ พร้อมพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ดังนั้น การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงเป็นงานสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและปากท้องของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เขต ส.ป.ก. ซึ่งตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้บูรณาการการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ โดยยึดมั่นและน้อมนำพระบรมราโชบายดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร


ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ส.ป.ก.ได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินตามเจตนารมณ์และปณิธานในการก่อตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ในการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้วจำนวน 36.2 ล้านไร่ คิดเป็นเกษตรกร 2.9 ล้านราย ทั้งยังได้สนองนโยบายรัฐบาลในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ใน 8 จังหวัด จำนวน 21 พื้นที่ เนื้อที่ 20,541 ไร่ จัดให้เกษตรกร 1,490 ราย ภายใต้การบริหารจัดการของสหกรณ์ 13 แห่ง โดย ส.ป.ก.ได้เข้าไปช่วยพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม และการดำรงชีพของเกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความมั่นคง
โอกาสนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก.ได้เชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการรายภาค ทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ : วนเกษตร ภูมินิเวศสู่ความยั่งยืน, ภาคใต้ : เขา ป่า นา เล, ภาคอีสาน : เศรษฐกิจดีมีมาตรฐานอินทรีย์ และภาคกลาง : ธุรกิจชุมชน จัดแสดงภายใต้แนวคิด “อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” และมีจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศมากกว่า 300 รายการ เช่น พืชผักและผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารแปรรูป อาหารปรุงสุก เครื่องดื่ม สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสาน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมลานโปรโมชันสินค้านาทีทอง กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Workshop ต่างๆ และยังสามารถชำระเงินผ่าน QR code และ Mobile Banking ได้อีกด้วย