xs
xsm
sm
md
lg

ส.ป.ก.ชูสินค้าเกษตรมาตรฐานในเขตปฏิรูปที่ดินงานครบรอบ 45 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการจัดหาและดูแลที่ดินเกษตรกรรมให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกินไปมากกว่า 2.9 ล้านราย เนื้อที่ประมาณ 36 ล้านไร่ นอกเหนือจากการจัดหาที่ดินให้เกษตรกรแล้ว ภารกิจสำคัญของ ส.ป.ก.อีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคง
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการผ่านทางโครงการต่างๆ เช่น การให้ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สินเชื่อเพื่อการผลิตและแปรรูป และการตลาด ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลุ่มและสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย โดยกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพผลผลิต และการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับรายได้ และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่เกษตรกรในระยะยาว
ปัจจุบัน ส.ป.ก.มีหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ศรม.) ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมีหน้าที่จัดทำระบบการรับรองตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ในสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรด มีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP รวม 974 แปลง 13,245 ไร่ และจะขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มอีก 4 ชนิด คือ สมุนไพร ข้าว พืชผัก และผลไม้ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และพร้อมที่จะสร้างเป็นแบรนด์ของ ส.ป.ก.ต่อไปในอนาคต


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำหรับในวันที่ 6 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปี ส.ป.ก.ได้จัดงานภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชานำให้ อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” ภายในงานนอกจากการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ยังได้นำสินค้ามาตรฐาน ราคาย่อมเยาหลากหลายประเภท จากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด มาจำหน่าย เช่น พืชผักผลไม้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าและเครื่องประดับ สมุนไพรและเครื่องสำอาง เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องจักสาน ฯลฯ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาเที่ยวชมงาน พร้อมกับเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น...