xs
xsm
sm
md
lg

ลอรีอัลเปิดรับทุนสตรีนักวิทย์ "ฟันเฟือง" ขับเคลื่อนประเทศ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล
ลอรีอัล – ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาการศึกษา ทำให้มุมมอง และบทบาทของคนในสังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะบทบาทของสตรีซึ่งมีความโด่ดเด่นอย่างชัดเจน ในปัจจุบัน สตรีได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำในหลายๆ ด้าน เช่น การเมืองและเศรษฐกิจ ด้านธุรกิจ การตลาด ด้านสังคม การศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าสตรีได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไปทางในที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ

ในด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสตรีที่นำความรู้และความสนใจในด้านนี้มาช่วยผลิตผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นทุกปี ด้วยความที่ต้องการผลักดันบทบาทนักวิจัยสตรีที่มีความมุ่งมั่นผลิตผลงานวิจัยอันทรงคุณค่า ส่งผลให้บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จัดโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ส่งเสริมสตรีที่มีใจรักในด้านวิทยาศาสตร์และเชิดชูเกียรตินักวิจัยสตรีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

ในโอกาสนี้นักวิจัยสตรี 2 ท่านที่ได้รับทุนลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ได้แก่ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล และ ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ ถือเป็นหญิงเก่งที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงวิทยาศาสตร์ ที่นอกจากจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถแล้ว ยังถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยคนอื่นๆ ที่มีความฝันในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นักวิจัยและหัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุและระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานจากไฟฟ้าเคมี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซกำลังทำวิจัยพัฒนาวัสดุนำไฟฟ้าแบบผสมสำหรับแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิง ได้กล่าวถึงบทบาทสตรีว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่เข้มเข็งและช่วยขับเคลื่อนโลกตลอดมา ซึ่งสามารถเห็นได้จากสิ่งใกล้ตัวเรา ตั้งแต่ที่บ้าน ในประเทศของเรา จนถึงระดับโลก

"เราจะเห็นผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร และเป็นอาสาสมัครที่ช่วยเหลือสังคมอยู่มากมาย พลังของผู้หญิงเหล่านี้เป็นพลังที่ช่วยให้สังคมดีขึ้น การที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในงานด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นถือเป็นสิ่งที่ดีมาก เนื่องจากประสบการณ์ที่แตกต่าง ความละเอียดอ่อน ความคิด ความช่างสังเกต และการให้ความสำคัญต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ทำให้เกิดความหลากหลายด้านความคิด และสร้างมุมมองใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการวิเคราะห์และค้นคว้าในสิ่งที่จำเป็นต่อสังคม”

“ดิฉันมีความตั้งใจในการทำงานวิจัยด้านวัสดุและด้านพลังงานพัฒนา เพื่อที่จะผลิตเป็นอุปกรณ์ที่สามารถผลิตและเก็บพลังงานทำให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งพลังงานเป็นที่สำคัญสำหรับมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งจากที่ดิฉันได้รับทุนในการทำวิจัยในครั้งนี้ทำให้ดิฉันมีแรงผลักดันอย่างมากในการสร้างผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น ดิฉันหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถช่วยให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพ พลานามัยที่ดีจากการมีพลังงานที่จำเป็นใช้ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” ดร.พิมพากล่าวสรุป

ด้าน ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังค้นคว้าวิจัยในการออกแบบพอลิเมอร์ลอกแบบจำเพาะระดับโมเลกุลสำหรับชุดตรวจวินิจฉัย เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อก่อโรคฉี่หนูให้มีประสิทธิภาพ เพื่อย่นระยะเวลาในการตรวจ ซึ่งอาจารย์กล่าวว่า ผู้หญิงและผู้ชายมีความสามารถในการทำงานเท่าเทียมกัน ดังนั้นงานบางงานที่ต้องการการวางแผนอย่างเป็นระเบียบรอบคอบ หากมีผู้หญิงมาร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างสรรค์ก็จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยกันพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้

"การทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ต้องรู้จักช่างสังเกต มีการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซี่งผู้หญิงมีความคิดที่ละเอียด ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น ช่างคิด วางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ดังนั้นผู้หญิงจึงมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์แอบแฝงในตัวอยู่แล้ว ใช้ได้มากน้อยเพียงใด หากนำความสามารถแอบแฝงของผู้หญิงตรงจุดนี้ใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ย่อมสามารถวางแผนงานได้อย่างเป็นระเบียบและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปธรรม”

“ดิฉันรู้สึกมีกำลังใจ และแรงใจให้กับการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นหลังได้รับทุนวิจัย ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยกับสิ่งที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำวิจัย และคาดหวังว่าการวิจัยนี้จะช่วยลดความยุ่งยากของการวิเคราะห์ทดสอบ ลดระยะเวลาการตรวจ ทราบผลเบื้องต้นได้อย่างว่องไว ส่งผลให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ และรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที ลดการลุกลามของโรค ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น” ผศ.ดร.วันเพ็ญกล่าว

ด้าน สิตานัน สิทธิกิจ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงงาน โครงการมอบทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ว่า ปัจจุบันมีนักวิจัยสตรีในวงการวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งลอรีอัลเชื่อในพลังของสตรีที่สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปต่อยอดพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

"ทั้งนี้โครงการมอบทุนวิจัย ของลอรีอัล ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จึงอยากเชิญชวนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เข้ามาชิงทุนกันเยอะๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีนักวิจัยสตรีที่มีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก นอกจากนี้ ยังเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองอีกด้วย”

สำหรับนักวิทยาศาสตร์สตรีรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและมีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 ได้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.58 สามารถเยี่ยมชมรายละเอียดของโครงการและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.lorealthailand.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 02-684-3000, 02-684-1942 และ 02-684-3192 หรืออีเมลที่ beauty@th.loreal.com
ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ


*******************************กำลังโหลดความคิดเห็น