xs
xsm
sm
md
lg

จิตอาสาพัฒนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมนำกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยวันนี้ (24 ก.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมนำกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดย พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดังนี้ ด้านสาธารณภัย มอบเครื่องดับเพลิงยกนิ้วชนิดเคมีสูตรน้ำ ขนาด 15 ปอนด์ ให้แก่ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ณ บริเวณด้านหน้าวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารสำหรับใช้ป้องกันอัคคีภัยภายในวัด ด้านการศึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ เดินไปยังโรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่นักเรียน เพื่อรณรงค์การควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม คณะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดทางเท้า เกาะกลางถนน และถนน ณ เกาะกลางถนนระหว่างถนนศิริพงษ์ บริเวณแนวรั้วโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยกรุงเทพมหานครและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาความสะอาดถนนอุณากรรณและถนนศิริพงษ์ตลอดสาย

จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ เดินทางไปยังสวนรมณีนาถ เพื่อปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วเดินทางไปยังโรงพยาบาลกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้านการสาธารณสุข โดยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ นับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมเมื่อวันที่ 20-23 ก.ค. 63

จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่เหล่าจิตอาสาและประชาชนที่ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา 6 ด้าน ของกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ตลอดเดือน ก.ค. 63 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันพัฒนาพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคลอง สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต พัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 เขต 1คลอง ด้านการสาธารณสุข สำนักการแพทย์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไป ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักอนามัยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมอาสาป้องกันควบคุมยุงลาย ด้านสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต พัฒนาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 50 เขต ด้านการศึกษา สำนักการศึกษา จัดกิจกรรมอาสาควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง ด้านการพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม ให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น ด้านสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 1 สถานี 1 ชุมชน และกิจกรรม ศาสนสถานปลอดอัคคีภัย 1 สถานี 1 ศาสนสถาน เป็นต้น กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการพัฒนาคลอง และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันในสังคมต่อไป










กำลังโหลดความคิดเห็น