xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้ว “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” เขตจตุจักร-เขตบางเขน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัด กทม. เป็นประธานพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตจตุจักร และ เขตบางเขน โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งกำหนดจัดตั้งให้ครบทั้ง 50 เขต

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (15 ก.ค.) เวลา 13.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจตุจักร” โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้แทนกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ผู้บริหารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร บริเวณหน้าสำนักงานเขต

และในเวลา 14.30 น. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตบางเขน” โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้แทนกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจ 904 ผู้แทนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ผู้แทนหน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางเขนและประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี บริเวณหน้าสำนักงานเขตบางเขน จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหาร ร่วมกันขีดสีตีเส้นขอบทาง และเติมเครื่องอุปโภคบริโภค “ตู้ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” บริเวณหน้าสำนักงานเขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตจตุจักรและสำนักงานเขตบางเขนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย โดยมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 5 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาด้านพัฒนาคูคลอง จิตอาสาด้านการศึกษา จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และจิตอาสาด้านสาธารณสุข สำหรับสำนักงานเขตจตุจักร ได้จัดทำหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจตุจักร บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตจตุจักร ส่วนสำนักงานเขตบางเขน จัดทำหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตบางเขน ภายในห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน โดยใช้ระยะเวลาเตรียมการและดำเนินการประมาณ 2 เดือน

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป สำหรับ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดตั้งให้ครบทั้ง 50 เขต ขณะนี้ได้เปิดให้เยี่ยมชมแล้วจำนวน 5 แห่ง ณ สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตจตุจักร และสำนักงานเขตบางเขน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ได้ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น