xs
xsm
sm
md
lg

เปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสวนหลวง เก็บรวบรวมและแสดงผลงานของจิตอาสา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสวนหลวง” เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงผลปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน และประกาศยกย่องผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยวันนี้ (24 ก.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสวนหลวง” โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 สำนักงานเขตสวนหลวง จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพแก่บุคลากรสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีขอบทางเท้า และนำเครื่องอุปโภคบริโภคเติมตู้ส่งอิ่มบริเวณหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย นอกจากนี้ ได้จัดทำ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสวนหลวง” บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 เพื่อรวบรวมกิจกรรมและแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน เขตสวนหลวง ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานจิตอาสา 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยพิบัติ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นสถานที่ประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขต ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” แล้ว จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขตสวนหลวง สำหรับประชาชนผู้สนใจ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น