xs
xsm
sm
md
lg

สภา กทม.เร่งถกงบประมาณปี 64 กว่า 7.5 หมื่นล้าน แบ่งงบฉุกเฉิน 1.3 พันล้าน รับโควิด-19 ระลอกใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตั้ง คกก.วิสามัญพิจารณางบปี 64 กว่า 75,500 ล้านบาท เน้นพัฒนา-แก้ไขให้เป็นรูปธรรม ด้านสำคัญ 7 ด้าน พร้อมเตรียมงบประมาณฉุกเฉิน ใช้เพื่อการควบคุมและป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ประมาณ 1,300 ล้านบาท

วันนี้ (22 ก.ค.) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแถลง ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2563 กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาวงเงินรวมประมาณ 75,500 ล้านบาท จําแนกตามโครงสร้างแผนงาน 7 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป 24,216,700,050 บาท (ร้อยละ 32.07) ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,664,241,270 บาท (ร้อยละ 18.10) ด้านการโยธาและระบบจราจร 12,533,774,950 บาท (ร้อยละ 16.60) ด้านการระบายน้ําและบําบัดน้ำเสีย 7,323,197,200 บาท (ร้อยละ 9.70) ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,144,702,980 บาท (ร้อยละ 8.14) ด้าน การสาธารณสุข 6,792,455,330 บาท (ร้อยละ 9) และด้านการศึกษา 4,824,928,120 บาท (ร้อยละ 6.39)

งบประมาณดังกล่าวกรุงเทพมหานครจะนําไปใช้ในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะ 2 (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีนโยบายการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล และงบประมาณทั้งหมด กรุงเทพมหานครจะนำไปใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

สำหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกเป็น ประมาณการรายรับ 76,683.16 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานคร 75,500 ล้านบาท ประมาณการรายรับของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 1,183.16 ล้านบาท และกรุงเทพมหานครได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุน จำนวน 24,084.86 ล้านบาท (อยู่ระหว่างการพิจารณา) ประมาณการรายจ่าย 76,451.76 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณการรายจ่ายของกรุงเทพมหานครประมาณ 75,500 ล้านบาท ประมาณการรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 951.76 ล้านบาท

ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครเตรียมงบประมาณฉุกเฉิน สำหรับใช้เพื่อการควบคุมและป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ประมาณ 1,300 ล้านบาท ด้วย

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภากรุงเทพมหานครจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

กำลังโหลดความคิดเห็น...