xs
xsm
sm
md
lg

จ่อปรับงบลงทุน อปท. 4.1 หมื่นล้าน จ้างกลุ่มตกงาน-กลับบ้าน จากภัยโควิด-19 นับแสนคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“บิ๊กฉิ่ง” ซักซ้อม ปรับโอนงบลงทุนท้องถิ่น 4.1 หมื่นล้าน จ้างกลุ่มว่างงาน-ตกงาน-กลับภูมิลำเนา จากภัยโควิด-19 นับแสนคน ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แนะ อปท.ขอผู้รับจ้างในท้องถิ่น จ้างแรงงานในพื้นที่ เน้นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมตรวจสอบโครงการที่มีความพร้อม เน้นจ้างงานได้ทันที

วันนี้ (7 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้แจ้งนายอำเภอ ผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จ้างงาน และส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภายหลังฝ่ายปกครองทุกจังหวัด มีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ส่งผลให้สถานประกอบการบางแห่ง ต้องสั่งหยุดงาน ลดจำนวนการจ้างงาน และเลิกจ้างงาน มีแรงงานบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนาและประสบกับ ความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว

ทั้งนี้ ตามกฎหมายของ อปท.ทุกระดับ ประกอบกับสำนักงบประมาณ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน 41,782,260,200 บาท

ทั้งนี้ อปท.สามารถขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ ขอให้ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ โดยกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยกลไกคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

“ให้พิจารณาใช้งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่ดังกล่าว ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน โดยการขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตรวจสอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า มีโครงการใดบ้างที่มีลักษณะโครงการที่มีการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพ”

นอกจากนี้ ยังขอให้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการใดบ้างที่ยังไม่มีความจำเป็น ต้องรีบดำเนินการ หรือมีงบประมาณรายการใดที่ใช้จ่ายไปแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ ขอให้พิจารณาโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปจัดทำโครงการที่มีลักษณะงานที่จ้างแรงงานและการส่งเสริมอาชีพ ตามปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือจ้างงานดังกล่าว อปท. อาจพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมจากแนวทางดังกล่าวได้โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และสถานะการเงินการคลังของแต่ละ อปท. เพื่อดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ เมื่อปลายสัปดาห์ กรมการจัดหางาน ได้เปิดเผยตัวเลขลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิ์กรณีว่างงานออนไลน์ ภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้าง พบว่า ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์กรณีว่างงานแล้ว 144,861 คน


กำลังโหลดความคิดเห็น...