xs
xsm
sm
md
lg

วธ.เปิดแผนโมเดลต้นแบบ “ชุมชนคุณธรรม” เฟ้นหาจังหวัดละแห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วธ.เปิดแผนโมเดลต้นแบบ “ชุมชนคุณธรรม” เฟ้นหาจังหวัดละแห่ง ผสานพลัง “บวร” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตนประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 2 ผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้เสนอโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย “บวรวัฒนธรรม Model” เป็นหนึ่งในโครงการ ที่จะของบประมาณจากรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ บูรณาการกับชุมชนคุณธรรม ในแต่ละพื้นที่ 23,000 แห่ง เสนอแผนงานความต้องการ หรือ ฐานความคิดจากชุมชน ซึ่งเป็นต้นน้ำ ในการที่จะขับเคลื่อนการทำงานสู่กลางน้ำ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และไปถึงปลายน้ำ เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานลงสู่ชุมชนฐานรากของประเทศอย่างแท้จริง

สำหรับหัวใจหลักของการดำเนินงาน คือ การใช้พลังบวร คือ บ้าน วัด หรือ ศาสนสถาน และ โรงเรียน หรือ สถานศึกษา ในการทำงานบูรณาการร่วมกัน รวมถึงสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้เกิดขึ้น นำไปสู่เป้าหมายหลัก คือ พัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรมเป็น ชุมชนคุณธรรม เพื่อก้าวสู่สังคมคุณธรรม โดยมีตัวชี้วัด คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลดลง ทั้ง ยาเสพติด อาชญกรรม ลักขโมย เป็นต้น นอกจากนี้ ให้ใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยทั้งหมดนี้สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างงาน สร้างการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวสัมผัสในชุมชนต่างๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างความภาคภูมิในในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับคนในชุมชนนั้นๆด้วย

ทั้งนี้ สวจ. 29 จังหวัด ได้ยื่นเสนอโครงการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมพิจารณาแล้ว พบว่า ได้รับความสนใจมาก เมื่อโครงการในพื้นที่ต่างๆ ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ส่งมายัง สำนักงานปลัด วธ. พิจารณาอีกขั้นหนึ่ง เพื่อรวบรวมโครงการ ก่อนที่จะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา เพื่อของบประมาณในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ตั้งเป้าสร้างโมเดลต้นแบบอย่างน้อยจังหวัดละแห่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...