xs
xsm
sm
md
lg

50 เขต ปรับแนวทางให้บริการงานทะเบียน ลดความหนาแน่นของประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (1 เม.ย.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว


โดยในสถานการณ์ดังกล่าว ฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชน และมีประชาชนมารับบริการกันอย่างหนาแน่น จึงมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน จึงให้ฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต เปิดให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้ วันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. งานทะเบียนราษฎร์ เปิดให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด-ตาย การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

สำหรับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เอกสารหลักฐานการทะเบียน ให้สำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย


กำลังโหลดความคิดเห็น