xs
xsm
sm
md
lg

อีกจังหวัด “นนทบุรี” ขอประชาชนงดออกจากบ้าน 5 ทุ่ม ถึงตี 5 เริ่มทันทีวันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขอประชาชนงดออกจากบ้านช่วง 5 ทุ่ม-ตี 5 สกัดการแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” มีผลทันทีคืนนี้

วันนี้ (31 มี.ค.) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ฉบับที่ 3 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน ระบุ

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรค ในจังหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวัน ทั้งยังมีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิต ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดำเนิน เช่นนี้ต่อไป อาจมีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขก็อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ประกอบความในข้อ 5 ข้อ 7 และข้อ 10 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึง เวลา 05.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานใน ช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
กำลังโหลดความคิดเห็น...