xs
xsm
sm
md
lg

"หม่อมเต่า" ลุยแคมเปญประกันสังคมทั่วไทย ดึงแรงงานอิสระเข้าระบบ สร้างความคุ้มครอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"หม่อมเต่า" เดินหน้าแคมเปญประกันสังคมทั่วไทย หวังดึงแรงงานอิสระเข้าระบบประกันสังคม ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั้งกลุ่มขับแท็กซี่ ค้าขาย เกษตรกร อาชีพอิสระ

วันนี้ (19 ธ.ค.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดงาน “ประกันสังคมทั่วไทย” และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “สร้างการรับรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน” ว่า กระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบความคุ้มครองทางสังคม และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะต้องมีหลักประกันทางสังคม อย่างไรก็ดี การสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของรัฐบาล ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลปี 2562 พบว่ามีแรงงานอิสระ จำนวน 21.2 ล้านคนทั่วประเทศ แต่มีเพียงร้อยละ 15 ที่เข้าถึงระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า แนวทางที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนให้แรงงานอิสระได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น คือ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนให้แรงงานอิสระมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง การจัดงาน “ประกันสังคมทั่วไทย” ในวันนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคสมัครใจ สู่แรงงานภาคอิสระ สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานอิสระเข้าถึงการมีหลักประกันทางสังคม และยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคม เพื่อเป็นการยกระดับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในเชิงรุกให้กับคนทำงานทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เข้าถึงสวัสดิการความคุ้มครองทางสังคมโดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อจะได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำรงชีพยามชราภาพการจัดงานประกันสังคมทั่วไทย ภายใต้โครงการประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานภาคอิสระ เข้าถึงการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว ทั้งวัยแรงงาน และวัยเกษียณ ด้วยการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้ที่เป็นเครือข่ายประกันสังคม กลุ่มอาชีพแท็กซี่ ขับรถรับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ รวม 1,500 คน

นายทศพล กล่าวว่า ส่วนการลงนาม “สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ” ในการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นภาคีเครือข่ายแบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือ
กำลังโหลดความคิดเห็น