xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชวนคนรักสุขภาพ ร่วมมหกรรมการแสดงผลงาน “100 ปี การสาธารณสุขไทย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มหกรรม “100 ปี การสาธารณสุขไทย” กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย สภาวิชาชีพ จัดประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงานภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” ร่วมกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

วันนี้ (12 ก.ค.) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า ในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของระบบการสาธารณสุขประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้รวบรวมผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานด้านพัฒนาการของระบบสาธารณสุขที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาจัดแสดงเผยแพร่ประชาชนได้รับความรู้ และจัดการประชุมวิชาการให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ทุกสาขาวิชาชีพ ได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการปฏิบัติ มาเผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และประสบการณ์ นำไปต่อยอดสู่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขต่อไปในอนาคต


“ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้วางรากฐานระบบสาธารณสุขของประเทศ มีการผลิตแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาทั้งด้านจำนวน คุณภาพและการกระจายของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบบริการสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน ซึ่งจากนี้ไป เราจะมองไปอีก 100 ปีข้างหน้าว่าระบบสาธารณสุขไทยจะต้องเดินไปทิศทางใด เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล 4.0 สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีโรคและความเจ็บป่วยที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่เกิดจากโลกไร้พรมแดน ซึ่งระบบสาธารณสุขไทยจะต้องปรับบทบาทการทำงานรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เช่นการปรับระบบบริการลงสู่ระบบปฐมภูมิ การสร้างความเข้มแข็งทีมหมอครอบครัว ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง” ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การจัดแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ที่จะเล่าเรื่องวิวัฒนาการของสาธารณสุขไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของระบบบริการสุขภาพ การประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การประชุมวิชาการ ซึ่งจะมีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งบุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข ที่จะมาให้องค์ความรู้ด้านสาธารณสุขไทยมากมาย
นอกจากนี้ยังมีการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ภายในงานด้วย ซึ่งจะมีการจัดแสดงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 4 ภาค และบริการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ยาไทย และศาสตร์การแพทย์แผนจีน การแมะ การฝังเข็ม รวมถึงการโชว์สินค้านวัตกรรมและประโยชน์จากพืชสมุนไพร จาก 100 หม้อยาไทย และสมุนไพรต่างๆ ที่มีการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้ประโยชน์ในรูปยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง และเครื่องดื่มแปรรูป

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.moph.go.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...