xs
xsm
sm
md
lg

มธ.เปิด ร.ร.ผู้สูงอายุ ให้ความรู้สุขภาพ เทคโนโลยี จัดกิจกรรมตามความสนใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มธ.เปิด “โรงเรียนผู้สูงอายุ” หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองได้ ทั้งด้านสุขภาพ การใช้เทคโนโลยี และกิจกรรมที่สนใจ รองรับสังคมสูงวัย พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตรรีเทรนนิ่ง เปิดโอกาสผู้จบการศึกษา เรียนซ้ำในกลุ่มหลักสูตรที่มีความต้องการของภาคแรงงาน รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แถลงข่าวเปิดตัว “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ว่า สังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ โดยประชากรผู้สูงอายุในไทยมีจำนวนเกือบ 10 ล้านราย หรือร้อยละ 16 ของประชากร และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในไทย ยังขาดความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ สังคมจึงมองว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ไม่เหมาะกับการกิจกรรมต่างๆ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงมักถูกทอดทิ้งให้อยู่ในที่พักอาศัยเพียงลำพัง เป็นต้นเหตุของโรคซึมเศร้า การหกล้มในผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุจริงๆ แล้วยังคงมีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และเป็นวัยที่มีเวลาว่างและภาระหน้าที่น้อย เพียงแต่ขาดความรู้สมัยใหม่ ขาดความรู้การวางแผนการดำเนินชีวิต เช่น สิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย การวางแผนทางการเงิน ดังนั้นการส่งเสริมความรู้ใหม่ๆ ให้ผู้สูงอายุ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาวัยเกษียณให้มีคุณภาพ

ผศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า มธ.จึงจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรอบด้าน สามารถนำวิชาความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ลดปัญหาด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ใน 3 มิติ ได้แก่ 1.เรื่องที่ต้องรู้ เน้นความรู้ด้านสุขภาพ เช่น วิชาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพฟันและการฝึกกายภาพบำบัดในทุกเช้า 2.เรื่องควรรู้ เน้นสภาพสังคมปัจจุบัน เศรษฐกิจและเทคโนโลยี แนวทางการดำเนินชีวิตในวัยชรา เช่น เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ กฎหมาย สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ สัจธรรม ชีวิตและความตาย และศาสตร์พระราชา “ชีวิตที่เป็นสุข” และ 3.เรื่องที่อยากรู้ โดยผู้ร่วมโครงการจะกำหนดเอง เพื่อให้ตรงกับความสนใจของตนเองมากที่สุด เน้นแนวทางการส่งเสริมอาชีพ อาทิ กิจกรรมสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น เต้นลีลาศ ทัศนศึกษาภายนอก

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ. กล่าวว่า มธ.ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของประชาชนทุกวัยและอาชีพ และทุกเวลา เพราะเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน ความรู้เดิมที่เคยมีอาจไม่เพียงพอต่อการทำงานและการดำรงชีวิต มธ. จึงมีแนวคิดในการเปิดโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา (GENEX-ACADEMY) เพื่อเปิดโอกาสให้วัยทำงานและวัยเกษียณสามารถเข้าคอร์สเรียนเพิ่มเสริมทักษะ เพื่อทบทวนความรู้เดิม แสวงหาความรู้ใหม่ ตามความต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด เพิ่มพูนความรู้ให้เท่าทันปัจจุบันและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการของภาคแรงงาน รองรับยุทธศาสตร์ชาติ มีแนวคิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้โดยการเรียนแบบออนไลน์ ไม่จำกัดวุฒิและอายุ ทั้งยังสามารถรับประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาบัตร ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...