xs
xsm
sm
md
lg

สภา กทม.เตรียมสัมมนาพิจารณางบปี 62 กว่า 8 หมื่นล้านบาท มุ่งพัฒนาด้านใด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สภา กทม. เตรียมจัดสัมมนากำหนดแนวทางพิจารณางบปี 62 จำนวนกว่า 8 หมื่นล้านบาท เผยยึดหลักการความจำเป็นของโครงการ วินัยทางการเงิน โปร่งใส คุ้มค่า สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมวางกรอบมุ่งเป้าพัฒนาด้านใด

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า สภา กทม. กำหนดจัดการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 5-6 ก.ค. 2561 เพื่อให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การเตรียมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ของกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 79,047 ล้านบาท ที่ผ่านมานั้น สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นประโยชน์กับประชาชน สำหรับงบประมาณในปี 2562 ซึ่งจะมีงบประมาณ 80,000 ล้านบาท ยังคงต้องพิจารณาโดยยึดหลักการเดิม คือ ความจำเป็นของโครงการ มีวินัยทางการเงิน โปร่งใส และคุ้มค่าประโยชน์ที่ได้รับ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ แต่ต้องเพิ่มหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การคำนึงถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) รวมทั้งแผนงานการพัฒนาตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ สภากรุงเทพมหานครได้เชิญคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการคลัง และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการสัมมนา จะทำให้สภากรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปี 2562 ว่า มีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทิศทางใด และมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ รวมทั้งจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งสภากรุงเทพมหานครจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการพิจารณางบประมาณของกรุงเทพมหานคร ให้โครงการต่างๆ สามารถแก้ปัญหา และพัฒนากรุงเทพฯได้สำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้ชาวกรุงเทพฯ มีความเชื่อมั่นได้ว่า งบประมาณของกรุงเทพมหานครที่ผ่านการพิจารณาจากสภากรุงเทพมหานครนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น