xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.สั่งแยก “หน้าที่พลเมือง” เป็นวิชาบังคับ ต้องเรียน 40-80 ชม./ปี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สพฐ. แยกวิชาหน้าที่พลเมือง ออกเป็นรายวิชาบังคับเลือก กำหนดให้เรียน 1 หน่วยกิต 40 ชม. ต่อปีในระดับ ป.1 - ม.3 และเรียน 2 หน่วยกิตในระดับ ม.ปลาย เรียน 80 ชม. ในเวลา 3 ปี ย้ำวิชาประวัติศาสตร์ ถูกกำหนดให้เรียนอยู่แล้ว เลขาธิการ กพฐ. เตรียมลงนามหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจ รวมทั้งจะประสาน สช. ให้ นร.ไทยที่เรียนใน ร.ร.นานาชาติ ต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและวิชาหน้าที่พลเมือง

วันนี้ (17 มิ.ย.) นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้หารือร่วมกับ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. และ นายวินัย รอดจ่าย ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เกี่ยวกับการปรับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดยมีความเห็นร่วมกัน ว่า ตามที่ที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาฯ กำหนดให้โรงเรียนจัดสรรเวลา 40 ชั่วโมงจากชั่วโมงเรียนในรายวิชากิจกรรม ซึ่งสถานศึกษาใช้เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นให้แก่นักเรียน มาใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองนั้นยังไม่ตอบโจทย์เรื่องการปรับการเรียนการสอน ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในสภาพสังคมที่เป็นปัญหา เพราะฉะนั้น สพฐ. จะดำเนินการเรื่องนี้ใหม่

ทั้งนี้ ในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์นั้น ที่ผ่านมาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก็ได้มีการแยกออกมาเพราะเป็นวิชาอยู่แล้ว ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรฯ โดยกำหนดเป็นวิชาเฉพาะให้เรียน 40 ชั่วโมงต่อปี จำนวน 1 หน่วยกิต ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี จำนวน 2 หน่วยกิต

รองเลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า เพราะฉะนั้น สพฐ. จึงจะปรับเฉพาะวิชาหน้าที่พลเมือง ที่เดิมอยู่ในกลุ่มวิชาศาสนา ศีลธรรม เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แยกออกมาเป็นรายวิชาบังคับเลือก มีหน่วยการเรียน 1 หน่วยกิต กำหนดให้เรียน 40 ชั่วโมงต่อปี หรือสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - 6 จะกำหนดให้เรียน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี จำนวน 2 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิชาหน้าที่พลเมือง ที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะให้โรงเรียนใช้ชั่วโมงในรายวิชากิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นมาจัดการเรียนการสอนให้ครบตามที่กำหนด โดยเร็วๆ นี้ เลขาธิการ กพฐ. จะลงนามในหนังสือ สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองที่จะเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

สพฐ. จะทำหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)ปรับหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติกำหนดให้เด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและวิชาหน้าที่พลเมือง ซึ่งในเรื่องนี้ได้แจ้ง สช.ทราบเบื้องต้นแล้ว และในวันที่ 25 - 26 มิถุนายนนี้จะมีการประชุมเสวนากำหนดจุดเน้นเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในแต่ละระดับชั้นเพื่อจัดทำตำราเรียนกลางของประเทศ กำหนดเอกสารและหนังสืออ่านประกอบ จากนั้นจะได้มีการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนทั้งสองวิชาต่อไป ซึ่งจะมีการจัดอบรมและพัฒนาครูเพื่อให้ทันใช้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ” นายกมล กล่าวและว่า นอกจากการปรับการเรียนการสอนทั้งสองวิชาแล้ว สพฐ. จะประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดต่อสาธารณชนในประเด็นเรื่องของหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม การเพิ่มสำนึกรักชาติประกอบกันไปด้วย โดยอาจจะทำเป็นสปอร์ต เพลงส่งเสริมสำนึกรักชาติ รายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลดความคิดเห็น...