xs
xsm
sm
md
lg

สวธ.อัดฉีดงบ 7.5 แสนบาท พัฒนาเมืองหน้าด่านรับอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สวธ.จัดโครงการพัฒนาเมืองหน้าด่านวัฒนธรรม ทุ่มงบ 7.5 แสนบาทให้สวจ.เชียงราย ตาก สระแก้ว และสงขลา สำรวจเอกลักษณ์ สร้างจุดเด่นทางวัฒนธรรมประจำเมือง เปิดประตูสู่วัฒนธรรมอาเซียน

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองหน้าด่านวัฒนธรรม ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้มิติวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยขณะนี้ สวธ.ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 7.5 แสนบาท ให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ที่ได้รับเลือกเป็นจังหวัดนำร่องดำเนินการพัฒนาเมืองหน้าด่านวัฒนธรรมโดยมีพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศ 4 จังหวัด ได้แก่ สวจ.เชียงราย สวจ.ตาก สวจ.สระแก้ว และ สวจ.สงขลา เพื่อใช้จัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้คำนึงถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นสุข เกิดความรู้ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

อธิบดี สวธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2557 ตนได้เน้นย้ำว่า จะต้องมีการประเมินผลการทำงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถวัดผลการทำงานได้จริง ไม่เพียงแต่เป็นการทำงานที่จัดขึ้นแล้วก็ล้มเลิก แต่จะต้องมีความเชื่อมโยง ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อประชาชนในประเทศ และประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้วางแนวทางการจัดกิจกรรมดังนี้ จัดการศึกษาและสำรวจเอกลักษณ์และอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำเมือง เพื่อค้นหา และสร้างจุดเด่น รวมทั้งของดีในพื้นที่แต่ละจังหวัด ทั้งด้าน วิถีชีวิต อาหาร ภาษา การแสดง ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาขยายผลให้เกิดการแลกเปลี่ยน และพัฒนาเมืองให้เกิดการสร้างรายได้กับชุมชน การจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองหน้าด่านให้เป็นประตูวัฒนธรรมสู่อาเซียน นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของโครงการตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพื้นที่

“ผมได้เห็นชอบให้ปรับแผนและโอนเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ยังได้ให้ สวธ.จัดทำคำขอตั้งงบประมาณในปี 2558 เพื่อจัดกิจกรรมภายใต้โครงการประตูวัฒนธรรมสู่อาเซียน โดยพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 ดังต่อไปนี้กิจกรรมสัมมนาวัฒนธรรมไทย-วัฒนธรรมร่วมอาเซียน กิจกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของอาเซียนทั้งความเหมือนและความแตกต่าง สร้างความรู้สึกในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนการยกระดับเมืองหน้าด่านให้ได้มาตรฐานสากล ให้ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำในกลุ่มสมาชิกอาเซียน” นายชาย กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น