xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ มอบนโยบายผู้ว่าฯ เพิ่มศักยภาพ 55 จว.เมืองน่าเที่ยว ดันบาง จว.มรดกโลก ต้องตั้ง KPI ที่ท้าทาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“เศรษฐา” มอบนโยบายเพิ่มศักยภาพจังหวัด ให้แก่ ผวจ. 55 จังหวัด เมืองน่าเที่ยว “สั่ง” จัดทำแผนแม่บท เร่งอนุรักษ์-พัฒนาแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติ ผลักดันบางจังหวัดให้เป็นมรดกโลก “ชี้” ต้องตั้ง KPI ที่ท้าทาย ในการทำงานร่วมกัน

วันนี้ (11 มิ.ย.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายเพิ่มศักยภาพจังหวัด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด (เมืองน่าเที่ยว) และผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค ภายหลังเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด (เมืองน่าเที่ยว) ตอนหนึ่งว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งรัฐบาล ได้กำหนดนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND เพื่อมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมาย การเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลก โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกลยุทธ์เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียง กระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่างๆ พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว ทั้ง 55 จังหวัด ซึ่งการดำเนินการส่งเสริมเมืองน่าเที่ยว จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง อัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งมอบประสบการณ์ ร้านอาหาร และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand นำเสนอเสน่ห์ไทย ด้วย Must Eat : อิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นทั่วไทย Must See : ละลานตา วัฒนธรรมไทย Must Seek : Unseen ถิ่นน่าเที่ยว Must Buy : หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก และ Must Beat : สุดยอดกีฬา ท้าทายกายใจ ซึ่งล้วนแสดงถึงเสน่ห์ความเป็นไทย ที่จะมัดใจนักท่องเที่ยว พร้อมเชิญชวนและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองน่าเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ อย่างทั่วถึง


นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การส่งเสริมเมืองน่าเที่ยวดังกล่าวจะไม่สามาถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในฐานะนายกรัฐมนตรี ขอมอบนโยบายสำคัญสำหรับการส่งเสริมเมืองน่าเที่ยว ดังนี้ การพัฒนาการเดินทาง ขอให้ทุกจังหวัดพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ระบบขนส่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง ด้านการเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น Direct Flight วันนี้เราก็ต้องจัดให้มีเพียงพอมากขึ้นด้วย ขอให้มีการทำ Partnership กับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Tour agent, บริษัท Credit Card, สายการบิน, เครือโรงแรมต่างๆ และร้านอาหาร ให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสบการณ์การเดินทางด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองอย่างเข้มข้น แบ่งตามกลุ่มของนักเดินทาง ทำเป็น Customer Journey ให้ชัดว่าแต่ละกลุ่มจะทำ Marketing อย่างไรเช่น สายมู LGBTQ กลุ่ม Festival สายรถไฟ หรือตามลักษณะของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ทั้งสำหรับกลุ่มในประเทศและระดับสากล ใช้สื่อต่าง สังคมออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น ขอให้ท่านพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนทางการเงิน และการจัดการฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น กลุ่มการท่องเที่ยวตลาดน้ำ สวนสาธารณะ


นายเศรษฐา กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ขอให้ท่านสำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในจังหวัดของท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยว ในส่วนของการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ขอให้ท่านเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การผลักดันบางจังหวัดให้เป็นมรดกโลก ซึ่งสามารถนำไปสู่การยกระดับให้บางจังหวัดของเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพื่อเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงในระดับสากล ดังนั้น ขอให้ทุกจังหวัดที่มีศักยภาพในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติ สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่มีศักยภาพ เพื่อจัดทำเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป ทั้งนี้การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ต้องมีการตั้ง KPI ที่ท้าทาย ขอให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อทำให้ได้ผลสูงสุด

“ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน การส่งเสริมเมืองน่าเที่ยว ของประเทศไทยจะเจริญเติบโตและมีความยั่งยืนในระยะยาว ขอบคุณทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศไทย ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่” นายกรัฐมนตรี กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น