xs
xsm
sm
md
lg

“มท.” ผุดแผน 6 ปี ส่งคืนพื้นที่ “วัดราชบพิธ” ย้ายพ้นคลองหลอด ไปคลองสาน ตลอดปี 64-68 เริ่มขนคน/ครุภัณฑ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดความคืบหน้าโปรเจกต์ก่อสร้างศูนย์ราชการ มท. แห่งใหม่ “มท.” ผุดแผน 6 ปี ย้ายพ้น “คลองหลอด” ระหว่างปี 63-68 เฉพาะปี 64 จัดทำแผนการย้าย ขรก.กว่า 7 พันคน พ่วงครุภัณฑ์ ตลอดปี 66-67 เริ่มขนย้าย เฉพาะปี 68 เริ่มแผนคืนพื้นที่เช่าริมถนนอัษฎางค์ ส่วนหนึ่งส่งคืนพื้นที่ให้ “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร”

วันนี้ (3 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) เตรียมดำเนินการปรับแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ มท. แห่งใหม่ วงเงิน 6,641 ล้านบาท บริเวณถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1987 (บางส่วน) ขนาดพื้นที่ประมาณ 19 ไร่ หรือ 31,058 ตารางเมตร

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ โดยให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินงานในระยะต่อไปให้ชัดเจน

ก่อนหน้านั้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมให้ มท. เสนอโครงการก่อสร้างฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผังแม่บทการพัฒนาศูนย์ราชการฯ และแนวทางการบริหารจัดการการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ศูนย์ราชการฯ

รวมทั้งความเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดเตรียมและสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การลงทุน ของภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อมาเมื่อ เม.ย. 2564 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีมติเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ปลายเดือน พ.ค. 2564 คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการฯ โดยให้ มท. รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานฯ มายัง สผ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

ขณะที่ มท. ได้มีหนังสือถึง สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานฯ แจ้งส่งแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการฯ ที่ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ล่าสุด เมื่อต้นเดือน ส.ค. 2564 คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานฯ และแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบแล้ว

“จากการตรวจสอบที่ตั้งและสภาพพื้นที่ พบว่าที่ดินแปลงดังกล่าว ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า จึงไม่จำเนินต้องดำเนินการตามแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และสภาพที่ดินเป็นที่ราบไม่ได้ใช้ประโยชน์ บางส่วนเนินพื้นที่รกร้าง และบ่อนํ้า การใช้ประโยชน์ที่ดินรัศมี 1 กิโลเมตร จากบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม ศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานที่ราชการ”

สำหรับ แผนการย้ายหน่วยงาน มท. ได้กำหนดแผนการย้ายหน่วยงานในปี 2563-2568 อาทิ ในปี 2564 ส่วนราชการจัดทำแผนการย้ายหน่วยงาน บุคลากร 7,607 คน สำรวจครุภัณฑ์ และจัดทำแผนการดำเนินการ ขณะที่ตลอดปี 2567 จะเริ่่มจัดหาผู้รับจ้างเพื่อการขนย้าย และดำเนินการคืนพื้นที่มีการเช่าเป็นที่ทำการในปัจจุบัน โดยจะย้ายเข้าสู่แห่งใหม่ ในปี 2568

“บริเวณพื้นที่เดิมบริเวณถนนอัษฎางค์ จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ และส่วนหนึ่งส่งคืนพื้นที่ให้กับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร หลังปี 2568”

ขณะที่ ที่ทำการของกรมการพัฒนาชุมชน และกรมที่ดิน ในปัจจุบัน ที่มีที่ตั้งอยู่ศูนย์ราชการฯ พื้นที่โซนบี ถนนแจ้งวัฒนะ มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขอยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการดังกล่าว มีแผนการขอยกเลิกการใช้พื้นที่แล้วโดยมีกรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ.


กำลังโหลดความคิดเห็น