xs
xsm
sm
md
lg

ตะลึง! เปิดฐานข้อมูล อปท.ผู้สูงอายุ 1.5 หมื่นรายทั่วประเทศ แจ้งรับสวัสดิการรัฐซ้ำซ้อนเบี้ยยังชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทย สั่งด่วน ตรวจฐานข้อมูลใหม่ ตะลึง! เปิดฐานข้อมูล อปท. พบผู้สูงอายุ 15,323 คน จากกว่า 7 พัน อปท. แจ้งรับสวัสดิการจากรัฐ “ซ้ำซ้อนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ด้าน “อธิบดี สถ.” ย้ำ ให้ทุกพื้นที่ บันทึกข้อมูลสถานะการดำเนินการของผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. เผยพื้นที่ซ้ำซ้อนมากสุด  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย เชียงใหม่ 288 คน เทศบาลนครนนทบุรี 258 คน

วันนี้ (28 ม.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากกรณีมีผู้สูงอายุหลายจังหวัดออกมาเปิดเผยว่า ถูกกรมบัญชีกลาง และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืน รวมถึงดอกเบี้ยหลักแสนบาท โดยบางจังหวัดได้มีการตรวจสอข้อมูลดังกล่าวแล้วนั้น

ล่าสุด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด สั่งการให้ อปท. เร่งสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.

โดยให้ อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะการดำเนินการของผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ตามแบบรายงาน สถานะการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้ไม่มีสิทธิ ให้จังหวัดรวบรวมและรายงานสถานให้ทราบ ภายในวันที่ 28 ม.ค. 2564 นี้

หนังสือของ สถ.ฉบับดังกล่าว ยังได้แจ้งข้อมูลผู้มีสิทธิที่ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ที่กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. โดยให้ อปท.ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้มีสิทธิ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับแบบสถานที่ อปท. ต้องรายงานสถานะการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้ไม่มีสิทธิ ทั้งจำนวนเงินที่รับเกิน ในผู้ที่ดำเนินการแล้ว กำลังดำเนินการ และยังไม่ได้ดำเนินการ

ขณะที่ สถ.ได้แจ้งข้อมูลสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ตามระบบของกรมบัญชีกลาง ในระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ที่ส่งไปยังจังหวัด ระบุถึงจำนวนคนที่แจ้งในระบบสารสนเทศว่าได้รับสวัสดิการจากรัฐซ้ำซ้อนกับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งในระดับเทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รายจังหวัด รายอำเภอ และราย อปท.

ข้อมูลสารสนเทศ ระบุว่า อปท.มากกว่า 7,000 แห่ง มีจำนวนคนที่แจ้งรับสวัสดิการจากรัฐซ้ำซ้อนกับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ ถึง 15,323 คน พบว่า มีผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จ.อุดรธานี เช่น เทศบาลนครอุดรธานี 97 คน อบต.บ้านจั่น อ.เมือง 32 คน เทศบาลตำบลนางัว อ.น้ำโสม 27 คน เทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมือง 22 คน

ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เช่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ มีถึง 23 คน เทศบาลตำบลปทุม อ.เมือง 20 คน เทศบาลตำบลตาลสุม อ.ตาลสุม 22 คน ในพื้นที่ จ.อ่างทอง เช่น เทศบาลตำบลศาลาแดง อ.เมือง มี 30 คน พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เช่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 64 คน พื้นที่ จ.สระบุรี เช่น เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมือง มี 27 คน

พื้นที่ จ.สมุทรปราการ เช่น เทศบาลบางปู อ.เมือง มี 60 คน เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง 83 คน เทศบาลนครสมุทรปราการ อ.เมือง 25 คน เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง 24 คน พื้นที่ จ.สงขลา เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 67 คน เทศบาลเมืองคอหงศ์ อ.หาดใหญ่ 42 คน เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ 31 คน

พื้นที่ จ.สกลนคร เช่น เทศบาลนครสกลนคร อ.เมือง 38 คน พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เช่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง 22 คน พื้นที่ จ.ลำพูน เช่น เทศบาลตำบลวังผา อ.เวียงหนองลอง 20 คน พื้นที่ จ.ลำปาง เช่น เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง 40 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง 30 คน จ.ลพบุรี เช่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง 103 คน เทศบาลตำบลเขาพระงาม อ.เมือง 29 คน เทศบาลตำบลกกโก อ.เมือง 37 คน

จ.ร้อยเอ็ด เช่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 21 คน จ.ยะลา เช่น เทศบาลนครยะลา อ.เมือง 39 คน จ.มุกดาหาร เช่น เทศบาลเมืองมุกดาหาร 21 คน จ.มหาสารคาม เช่น อบต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย 30 คน จ.พิษณุโลก เช่น เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง 56 คน จ.พระนครศรีอยุธยา เช่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ.เมือง 21 คน เทศบาลตำบลบางปะหัน 46 คน

จ.เพชรบุรี เช่น เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน 20 คน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช่น เทศบาลตำบลกุยบุรี อ.กุยบุรี 21 คน จ.ปทุมธานี เช่น เทศบาลเมืองลาดสวาย 26 คน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 26 คน เทศบาลนครรังสิต 54 คน เทศบาลเมืองยี่โถ 25 คน เทศบาลเมืองคลองหลวง 46 คนเทศบาลเมืองท่าโขลง 25 คน

จ.นนทบุรี เช่น เทศบาลนครนนทบุรี 258 คน เทศบาลนครปากเกร็ด 143 คน เทศบาลบางศรีเมือง 29 คน เทศบาลบางคูรัด 22 คน เทศบาลเมืองบางบัวทอง 25 คน เทศบาลเมืองพิมลราช 27 คน อบต.บางบัวทอง 29 คน เทศบาลตำบลปลายบาง 20 คน จ.นครสวรรค์ เช่น เทศบาลนครนครสวรรค์ 31 คน

จ.นครศรีธรรมราช เช่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 56 คน อบต.กำแพงเซา 24 คน เทศบาลปากพนัง 28 คน อบต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา 25 คน จ.นครราชสีมา เช่น เทศบาลนครนครราชสีมา 87 คน อบต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง 28 คน จ.นครพนม เช่น อบต.บ้านแก้ง อ.นาแก 20 คน จ.นครปฐม เช่น เทศบาลนครนครปฐม 25 คน จ.ตาก เช่น เทศบาลนครแม่สอด 31 คน เทศบาลตำบลแม่ระมาด 21 คน

จ.ตรัง เช่น เทศบาลนครตรัง 23 คน จ.เชียงใหม่ เช่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย 288 คน เทศบาลนครเชียงใหม่ 76 คน เทศบาลตำบลสุเทพ 20 คน จ.เชียงราย เช่น เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมือง 26 คน จ.ชัยภูมิ เช่น เทศบาลเมืองชัยภูมิ 65 คน เทศบาลตำบลลาดใหญ่ 29 คน จ.ชัยนามท เช่น เทศบาลตำบลบ้านกล้วย 31 คน จ.ระยอง เช่น เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ 32 คน

จ.ชลบุรี เช่น เทศบาลเมืองแสนสุข 28 คน จ.ฉะเชิงเทรา เช่น เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 21 คน จ.ขอนแก่น เช่น เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ 25 คน จังหวัดนี้ ยังพบที่ อ.เมือง ในพื้นที่ อบต.แดงใหญ่ 26 คน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 20 คน เทศบาลนครขอนแก่น 53 คน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 21 คน เทศบาลตำบลบ้านค้อ 25 คน

จ.กาฬสินธุ์ เช่น เทศบาลตำบลบัวบาน อ.ยางตลาด 56 คน เทศบาลตำบลหัวนาคำ อ.ยางตลาด 24 คน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 27 คน เทศบาลตำบลกมลาไสย 31 คน จ.กระบี่ เช่น เทศบาลตำบลเหนือคลอง 26 คน

ข้อมูลของ กรมบัญชีกลาง ระบุว่า จะจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิของ อปท. ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 7,774 แห่ง ซึ่งมีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ ผู้สูงอายุจำนวน 8.51 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 5,602 ล้านบาท

ที่ผ่านมา สถ. เพิ่งสรุปยอดโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ รอบเดือนกันยายน 2563 (รอบสี่) เฉพาะ “ผู้สูงอายุ” โอน 6.94 ล้านราย 7,766 อปท. วงเงิน 4.86 พันล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...