xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ขยายสิทธิร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน-ชุมชนเมือง เข้าโครงการคนละครึ่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย ครม.ขยายสิทธิ ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน-ชุมชนเมือง เข้าโครงการ “คนละครึ่ง” เห็นชอบ 2 โครงการเงินกู้ เพิ่มศักยภาพเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย

วันนี้ (1 ธ.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โครงการใช้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติม จำนวน 2 โครงการ เพื่อรองรับแรงงานภาคเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่

1. โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ 1,601.4304 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โดยเพิ่มเติมชุดเครื่องชั่งบรรจุพร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ จำนวน 20 ชุด และระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร จำนวน 18 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชั่งบรรจุ จัดเรียงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (โรงงาน A2) และการเพิ่มศักยภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ทดแทนของเดิมของโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (โรงงาน A1) จำนวน 5 ศูนย์ และก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โรงงานใหม่รวม 5 ศูนย์ ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2519 ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

2. โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม งบประมาณ 176.57953 ล้านบาท โดยมีกิจกรรม เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนโดยใช้ทุนชุมชน สำหรับประชาชนทั่วไป (CCPOT ระดับโท) 5,000 รายการ สำหรับตลาดระดับพรีเมียม (CCPOT ระดับเอก) 76 รายการ ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและลงพื้นที่เก็บข้อมูลปฐมภูมิชุมชนวัฒนธรรม 30 ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรม (abstract value) เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปะมรดกวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage Art Made Product : ICHAMP) คัดเลือกคุณค่าวัฒนธรรมจาก 30 ชุมชน ชุมชนมรดกวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับเพชร รวม 10 รายการ และระดับทอง 240 รายการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมโดยกิจกรรมประกวด 30 ชุมชนมรดกวัฒนธรรมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับเพชร รวม 10 รายการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมรดกวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษสู่ ICHAMP ระดับทอง รวม 240 รายการ

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงรายละเอียดวิธีดำเนินการ “โครงการคนละครึ่ง” เพื่อขยายขอบเขตประเภทร้านค้า ให้รวมถึง ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อครอบคลุมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่มีความสำคัญต่อวงจรเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และร้านค้าชุมชน และส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายไปยังชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก


กำลังโหลดความคิดเห็น...