xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.แก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภาติดตามปัญหาปากท้องชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภาติดตามเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2563 อนุกรรมาธิการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ที่มีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธาน ได้ประชุมเพื่อติดตามปัญหาที่พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนมา โดยอนุ กมธ.ได้เชิญผู้แทน กอ.รมน.ภาค 4 พล.ต.ธิรา แดหวา รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 และ ผู้แทน ศอ.บต. ประกอบด้วย นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน นายยรรยงค์ ราชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กรมบัญชีกลาง ช่วยราชการ ศอ.บต. น.ส.ขวัญจิต เคียงตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และ ร.ต.ท. กิตติพิชญ์ เดชพันธุ์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ผลการหารือพอสรุปได้เป็นสังเขปดังต่อไปนี้คือ :

1) ศอ.บต. รับจะไปได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่กรณี บ.ซูเพิร์บ ครีเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และจะทำหนังสือเพื่อแจ้งผลการดำเนินการ (timeline) ในประเด็น การส่งเสริมด้านการขนส่งสินค้า (logistics) การส่งเสริมตามมาตรการของกระทรวงการคลัง การแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับผังเมือง และ การขอใช้พื้นที่ในการขยายทำโรงงานฯ ให้ทางบริษัทฯรับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประกอบการตัดสินใจของบริษัทฯต่อไป เรื่องนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่จะไปลงทุนทำธุรกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระยะปัจจุบันและในอนาคต

2) การแก้ไขปัญหาประมงพาณิชย์โดยการรับซื้อเรือประมงศอ.บต.กำลังผลักดันการรับซื้อเรือของ จชต. จำนวนประมาณ 600 ลำสำหรับการดำเนินการในphase2 ผลลัพธ์น่าจะเห็นผลได้ในระยะอันใกล้นี้


นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ฝากประเด็นสำคัญต่างๆ ให้แก่ศอ.บต.ได้ช่วยเร่งรัดเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิเช่น

1) การส่งเสริมแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเรืองประมงเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากโต๊ะบาหลี กลีนตัน ประเทศมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทย เพื่อความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (ปัจจุบันใช้การขนส่งทางรถ)โดยจะต้องขอความร่วมมือจากกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ควบคุมเรือ

2) การให้ความสำคัญกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 3 จชต. โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ซึ่งลงทุนน้อย แต่สามารถสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ได้มาก เช่นการเปิดอุโมงค์แห่งใหม่ของกลุ่มร่วมพัฒนาชาติไทยที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเขื่อนบางลาง


นอกจากนี้ ในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวขอให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้ผลประโยชน์ส่วนหนึ่งตกกับคนในพื้นที่ เช่นที่ skywalk อัยเยอร์เวง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกรมอุทยาน จากข้อมูลล่าสุดในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน ศกนี้ พบว่ามีนักท่องเที่ยวไปชมทะเลหมอกเฉลี่ยถึงวันละประมาณ 1 หมื่นคน ดังนั้นอนุกมธ.จึงอยากเห็นการบริหารจัดการที่เป็นแบบธุรกิจชุมชนเกิดขึ้น

3) การเปิดอ่าวปัตตานีเพื่อให้ชุมชนสามารถจับสัตว์น้ำ (หอย) เป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนจำนวน 10 ตำบลรอบอ่าว ซึ่งมีประมาณ 1 หมื่นครัวเรือน ศอ.บต.แจ้งว่าจะมีการประชุมเรื่องนี้ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน ศกนี้ ข่าวคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

4) การติดตามส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จชต. และ

5) การเร่งรัดติดตามเงินเสี่ยงภัย(เดือนละ2,500บาท) ที่ยังรอการอนุมัติทำให้เบิกจ่ายล่าช้าส่งผลต่อขวัญกำลังใจผู้ปฎิบัติงานที่เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ศอ.บต.แจ้งว่าเงินตกเบิกทั้งหมดจะแล้วเสร็จในปลายเดือนหน้า


ในประเด็นเหล่านี้ศอ.บต.ได้รับเรื่องและจะเร่งรัดการดำเนินการต่อไป การประชุมในวันนี้จบลงอย่างมีคำตอบตามสมควร ผมเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้ประโยชน์สุขสมตามเจตนารมณ์ของอนุกมธ.ที่วาดหวังไว้ครับ

สำหรับการประชุมในคราวหน้าเราจะนำประเด็นการสร้างและการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลห์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาหารือกัน รวมทั้งผมยังมอบหมายให้ทีมงานหาเอกสารวิจัยเรื่องประมงที่รัฐบาล คสช.ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเรื่อง IUU Fishing เพื่อค้นหาและตรวจสอบหลักฐานความถูกต้องและทำให้ความจริงปรากฏต่อสังคม เพื่อประโยชน์แก่รัฐบาล ประเทศชาติและพี่น้องประมงทั้งประเทศ ที่สำคัญที่สุดคือสถานการณ์ของประมงไทยในขณะนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสถานการณ์ในปี 2557 ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาทบทวนในการหารือกับ EU ใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ประมงให้สอดคล้องกับความเป็นจริงใหม่ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...