xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ผ่านแผนพัฒนาหนองหาร ระยะ 10 ปี วงเงินกว่า 7.44 พันล้าน แก้น้ำท่วม-แล้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.อนุมัติแผนพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ระยะ 10 ปี วงเงินกว่า 7.44 พันล้านบาท แก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2.5 หมื่นไร่

วันนี้ (15 ก.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ว่า ครม.อนุมัติแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร รวม 5 ด้าน มีระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2563-2572) รวมจำนวน 62 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,445.22 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ทรัพยากรในพื้นที่หนองหารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณบึงหนองหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความจุ 163 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในปัจจุบันบึงหนองหารกำลังประสบปัญหา เช่น ปัญหาน้ำทิ้งจากชุมชม น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริการโภคและใช้ทางการเกษตร เป็นต้น ตลอดจนการบุกรุกเข้าถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน รวม 62 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แผนด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค งบประมาณรวม 293.32 ล้านบาท เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครบทุกหมู่บ้าน และการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การประปาส่วนภูมิภาค 2. แผนด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต งบประมาณรวม 1,064.62 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของปริมาณน้ำที่สามารถสนับสนุนได้ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมชลประทาน

3. แผนด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย งบประมาณรวม 1,591.24 ล้านบาท เพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมประมง 4. แผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ งบประมาณรวม 4,328.89 ล้านบาท เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ไหลลงบึงหนองหาร และการควบคุมวัชพืชไม่ให้กระทบต่อคุณภาพน้ำ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เช่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรมประมง เป็นต้น 5. แผนด้านการบริหารจัดการ งบประมาณรวม 167.15 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลหนองหาร โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เป็นต้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนหลักการพัฒนาหนองหาร คือ 1) บรรเทาปัญหาอุทกภัยโดยสามารถชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเพิ่มขึ้นเป็น 88 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิม 43 ล้านลูกบาศก์เมตร 2) มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 25,000 ไร่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ทั้งเทศบาลนครสกลนครและเทศบาลตำบลท่าแร่ 4) กำจัดวัชพืชลอยน้ำได้ประมาณ 620,000 ตัน และ 5) ขุดลอกตะกอนดินได้ปริมาณ 5.8 ล้านลูกบาศก์เมตร

นางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ครม.ได้กำชับให้ สนทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแผนงานระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2563-2565) พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่บุกรุกเข้าถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ รวมถึงการวางแผนเยียวยาในการจัดหาที่อยู่และที่ทำกินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


กำลังโหลดความคิดเห็น