xs
xsm
sm
md
lg

ส.ว.พบประชาชนภาคอีสานตอนบน@สกลนคร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (29 ส.ค.) ที่ห้องประชุมเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร สมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ และคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เข้าร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคสังคม
การประชุมเริ่มด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และในโอกาสนี้ คณะกรรมการได้กล่าวถึงความคืบหน้าประเด็นรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนจังหวัดสกลนครตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา


ต่อมา เวลา 14.00 น. วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 2 นำโดยนายสุชัย บุตรสาระ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน และนายสัญชัย จุลมนต์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการ เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อพบปะหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนจาก อ.กุดบาก และ อ.นิคมน้ำอูน โดยมีนายปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอกุดบาก เป็นตัวแทนชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.การขอเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน จำนวน 405 แปลง ของพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล
2.ปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินทับซ้อนแนวเขตอุทยาน
3.ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามทางไม่เพียงพอ
4.เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการขยายไหล่ทางในพื้นที่เพื่อการคมนาคม
5.มีความต้องการให้สนับสนุนสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น