xs
xsm
sm
md
lg

มท.ลงนามกิจการร่วมค้า DCORP-DLI ผุดป้ายดิจิทัลอัจฉริยะ 76 จังหวัด งบ 301 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทยลงนาม “กิจการร่วมค้า DCORP-DLI” ผุด “ป้ายดิจิทัลอัจฉริยะ” ประชาสัมพันธ์งานสร้างภาพลักษณ์ 76 จังหวัด วงเงินลงทุนโครงการ ก่อหนี้ 3 ปี มูลค่ากว่า 301 ล้าน เน้นเป็นโครงการค่าสร้างการรับรู้สู่ประชาชน สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เผย เฉพาะป้าย LED Outdoor Full. Color ขนาด 5.120 X 4.096 เมตร ชุดละ 2.98 ล้าน ติดตั้งในพื้นที่ 76 จังหวัด

วันนี้ (10 ส.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในสัญญาจ้างงานโครงการค่าสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ กับ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP และบริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดในนาม “กิจการร่วมค้า DCORP-DLI” หลังจากได้รับการคัดเลือกเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ตามที่ได้เรียนแจ้งไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน2563

“กิจการร่วมค้า DCORP - DLI ได้ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 301,250,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 19,707,943.93 บาท และภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 1,095 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

เมื่อเดือน มิ.ย. สป.มท.ประกาศให้ “กิจการร่วมค้า DCORP-DLI” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และในฐานะหน่วยรับงบประมาณได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ “ป้ายอัจฉริยะ” วงเงิน 319.2 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันระยะ 3 ปี (2563-2565)

โครงการนี้มีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตามราคากลาง เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา จำนวน 23 รายการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล LED Outdoor Full. Color ขนาด 5.120 X 4.096 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และระบบควบคุม ราคา 2,980,000 บาท จำนวน 76 ชุด ติดตั้งจังหวัดละชุด เป็นเงิน 226,480,000 บาท

รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานสำหรับห้องคอลโทรลส่วนกลาง 200,000 บาท จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 200,000 บาท, สายใยแก้วนำแสง ราคา 100 บาท/เมตร จำนวน 15,000 เมตร เป็นเงิน 1,400,000 บาท ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

งานโครงสร้าง ฐานราก งานอะลูมิเนียมคอมโพสิต ราคา 599,500 บาท จำนวน 76 งาน เป็นเงิน 45,562,000 บาท งานระบบเสียง และการติดตั้ง ระบบเช่าใช้อินเทอร์เน็ต โปรแกรมบริหารจัดการต่างๆ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 152 ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 76 ชุด เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผล 78 ชุด อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง เครื่องละ 130,000 บาท เป็นต้น

โดยโครงการนี้มีการปรับแก้ไขลดลงเหลือจำนวนเงิน 12,683,700 บาท จากงบลงทุนจำนวนเงิน 239,217,637 บาท และมีการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ รายการป้ายประชาสัมพันธ์ LED Outdoor Full Color พร้อมอุปกรณ์และระบบ ควบคุม ราคาชุดละ 2,980,710 บาท จำนวน 76 ชุด รวมเป็นเงิน 226,533,937 บาท ย้ายไปอยู่ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือจำนวนเงินดังกล่าว

โครงการนี้ สป.มท.มีแนวคิดในการจัดทำโครงการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล พร้อมระบบควบคุมและส่งสัญญาณ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0.เชื่อมโยงประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของ 76 จังหวัด สร้างภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในระบบเครือข่ายมหาดไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...