xs
xsm
sm
md
lg

มท.จ่อผุด “ป้ายดิจิทัลอัจฉริยะ” มูลค่ารวม 301 ล้าน สร้างภาพลักษณ์ 76 จังหวัด เฉพาะราคา “ป้าย LED” ติดตั้ง 76 แห่ง 226 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทย จ่อผุด “ป้ายดิจิทัลอัจฉริยะ” ประชาสัมพันธ์งาน สร้างภาพลักษณ์ 76 จังหวัด วงเงินลงทุนโครงการ ก่อหนี้ 3 ปี มูลค่ากว่า 301 ล้าน หลังได้ “กิจการร่วมค้า DCORP-DLI” ชนะประมูล เน้นเป็นโครงการค่าสร้างการรับรู้สู่ประชาชน สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เผย เฉพาะป้าย LED Outdoor Full. Color ขนาด 5.120 X 4.096 เมตร มูลค่ากว่า 2.98 ล้าน ติดตั้งในพื้นที่ 76 จังหวัดละ 1 ชุด รวม 226 ล้าน

วันนี้ (19 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เผยแพร่ประกาศให้ “กิจการร่วมค้า DCORP-DLI” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โครงการค่าสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วย “ป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณ 301,250,000 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งปวงแล้ว

โครงการนี้ สป.มท. ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ “ป้ายอัจฉริยะ” วงเงิน 319.2 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันระยะ 3 ปี (2563-2565)

มี ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามราคากลาง เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา จำนวน 23 รายการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล LED Outdoor Full. Color ขนาด 5.120 X 4.096 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และระบบควบคุม ราคา 2,980,000 บาท จำนวน 76 ชุด ติดตั้งจังหวัดละชุด เป็นเงิน 226,480,000 บาท

รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานสำหรับห้องคอลโทรลส่วนกลาง 200,000 บาท จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 200,000 บาท, สายใยแก้วนำแสง ราคา 100 บาท/เมตร จำนวน 15,000 เมตร เป็นเงิน 1,400,000 บาท ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

งานโครงสร้าง ฐานราก งานอะลูมิเนียมคอมโพสิต ราคา 599,500 บาท จำนวน 76 งาน เป็นเงิน 45,562,000 บาท งานระบบเสียง และการติดตั้ง ระบบเช่าใช้อินเทอร์เน็ต โปรแกรมบริหารจัดการต่างๆ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 152 ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 76 ชุด เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผล 78 ชุด อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง เครื่องละ 130,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งล่าสุด มีการหารือถึงโครงการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563-2564 รวมวงเงินโครงการ 302,767,693 บาท โดยในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 239,217,637 บาท มีการปรับแก้ไขลดลงเหลือจำนวนเงิน 12,683,700 บาท

นอกจากนี้ สป.มท. ได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ รายการป้ายประชาสัมพันธ์ LED Outdoor Full Color พร้อมอุปกรณ์และระบบ ควบคุม ราคาชุดละ 2,980,710 บาท จำนวน 76 ขุด รวมเป็นเงิน 226,533,937 บาท ย้ายไปอยู่ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือจำนวนเงินดังกล่าว

โครงการนี้ สป.มท. มีแนวคิดในการจัดทำโครงการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล พร้อมระบบควบคุมและส่งสัญญาณ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0.เชื่อมโยงประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของ 76 จังหวัด สร้างภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในระบบเครือข่ายมหาดไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...