xs
xsm
sm
md
lg

เปิดกรอบเงินกู้ 4 แสนล้าน สู้โควิดรอบแรก เฉพาะ “มหาดไทย” คาดได้รับสรรงบ 9.28 พันล้าน พ่วง 162 โครงการจังหวัด 924 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดกรอบเงินกู้ 4 แสนล้านสู้โควิด “รอบแรก” เฉพาะ “มหาดไทย” คาดได้รับจัดสรรงบกว่า 9.28 พันล้าน ภายใต้โครงการกำกับดูแลของโควตานายกฯ ผ่าน 4 โครงการใหญ่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุระดับตำบล 1.08 พันล้าน “โคก หนอง นา โมเดล” 4.95 พันล้าน จัด “บิ๊กดาต้าตำบล” 2.7 พันล้าน ชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอีก 546 ล้าน แถมพ่วง 162 โครงการ “ระดับจังหวัด” อีก 924 ล้าน ลง 6 ภูมิภาค “อีสาน” สูงสุดผ่านรอบแรก 66 โครงการ 381 ล้าน

วันนี้ (27 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ภายหลังวานนี้ ( 26 มิ.ย.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยโครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนงานที่ 3 ที่หลายหน่วยงานเสนอมา “รอบแรก” พบว่า มีโครงการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการคัดกรอง จำนวน 213 โครงการ วงเงิน 101,482,.29 ล้านบาท (ณ วันที่ 23 มิ.ย.) ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 400,000 ล้านบาท

ล่าสุด ตามข้อมูลของสภาพัฒน์ พบว่า โครงการของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การกำกับดูแลของโควตานายกรัฐมนตรี ที่ผ่านรอบแรก ประกอบด้วย โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระดับตำบล วงเงิน 1,080.58 ล้านบาท โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงิน 4,953.78 ล้านบาท โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 2,701.87 ล้านบาท และ โครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 546.13 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นกว่า 9.28 พันล้านบาท

นอกจากนั้น ยังมี โครงการระดับจังหวัด “76 จังหวัด” ที่ รมว.มหาดไทย ลงนาม เห็นชอบขอเป็นหน่วยงานรับงบประมาณ จำนวน 461 โครงการ วงเงิน 3,118,598,315 บาท แต่ผ่านการกลั่นกรอง “รอบแรก” จาก คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ สภาพัฒน์ ตามโครงการ “ระดับจังหวัด” ที่เห็นชอบ จำนวน 162 โครงการ วงเงิน 924,384,468 บาท

โดยแยกตามโครงการ ภายหลังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ แจ้ง จังหวัดหลังจากสรุปผลการประเมินโครงการเบื้องต้น ระดับจังหวัด ใน 6 ภูมิภาค รวม 750 โครงการ ต่อมากระทรวงมหาดไทย พิจารณาผ่านกระบวนการ กบจ. ที่เสนอกลับมา 461 โครงการ และผ่านความเห็นชอบเมื่อ 26 มิ.ย. “รอบแรก” จำนวน 162 โครงการ ซึ่งจังหวัดได้จัดทำโครงการฉบับสมบูรณ์แล้ว ประกอบด้วย

จังหวัดภาคเหนือ ผ่านการประเมิน กบจ. 153 โครงการ เสนอเข้าพิจารณา 74 โครงการ 557,049,955 บาท ผ่านรอบแรก 23 โครงการ วงเงิน 134,492,725 บาท จังหวัดภาคอีสาน ผ่านการประเมิน กบจ. 181 โครงการ เสนอเข้าพิจารณา 169 โครงการ 1,095,898,143 บาท ผ่านรอบแรก 66 โครงการ วงเงิน 381,737,489 บาท จังหวัดภาคกลาง ผ่านการประเมิน กบจ. 181 โครงการ เสนอเข้าพิจารณา 107 โครงการ 635,359,930 บาท ผ่านรอบแรก 31 โครงการ วงเงิน 91,287,690 บาท

จังหวัดภาคตะวันออก ผ่านการประเมิน กบจ. 91 โครงการ เสนอเข้าพิจารณา 19 โครงการ 124,673,810 บาท ผ่านรอบแรก 3 โครงการ วงเงิน 34,478,800 บาท จังหวัดภาคใต้ ผ่านการประเมิน กบจ. 119 โครงการ เสนอเข้าพิจารณา 78 โครงการ 535,502,447 บาท ผ่านรอบแรก 29 โครงการ วงเงิน 148,995,914 บาท จังหวัดภาคใต้ชายแดน ผ่านการประเมิน กบจ. 15 โครงการ เสนอเข้าพิจารณา 14 โครงการ 170,114,030 บาท ผ่านรอบแรก 10 โครงการ วงเงิน 133,391,850 บาท

“ก่อนหน้านั้น กระทรวงมหาดไทย ได้จำแนกประเภทข้อเสนอโครงการ 7 ประเภท (จังหวัด/ส่วนราชการ) ด้านการจ้างงาน 16 โครงการ 69,349,590 บาท ด้านการเกษตร 268 โครงการ 2,290,615,216 บาท ด้านผลิตภัณฑ์ (โอทอป) 239 โครงการ 2,418,873,968 บาท ด้านท่องเที่ยวชุมชน 154 โครงการ 1,225,597,536 บาท ด้านแหล่งน้ำชุมชน 29 โครงการ 212,636,300 บาท ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 7 โครงการ 71,171,200 บาท และด้านอื่นๆ 40 โครงการ 216,261,010 บาท”

สำหรับตัวอย่าง โครงการจังหวัดภายใต้แผนงาน 3.2 เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน การผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดตาก 15.6 ล้านบาท สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ 1.9 ล้านบาท สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

โครงการเชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดกาญจนบุรี 5 ล้านบาท สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสมาพันธ์ SMEs ไทย จังหวัดกาญจนบุรี, โครงการแปลงใหญ่กระบือชลบุรี ครบวงจร 5 ล้านบาท คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรางมลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 11.1 ล้านบาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สรุาษฎรธ์านี, โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งบ 5.16 ล้านบาท อาชีวศึกษาปัตตานี เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดสภาพัฒน์ จะเสนอคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในวันที่ 8 ก.ค.นี้ รวมกับโครงการอื่นๆ ที่จะจัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...