xs
xsm
sm
md
lg

กรมประมงเปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรถึง 5 มิ.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 เห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท นั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลภาคการเกษตร จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด การย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้าน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด บูรณาการร่วมกันเปิดให้บริการรับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว แต่ยังประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ

ทั้งนี้ กรมประมงจึงสั่งการให้จัดตั้งศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมประมง ประกอบด้วย สำนักงานประมงอำเภอ 527 แห่ง และสำนักงานประมงจังหวัด 77 จังหวัด เปิดศูนย์ฯ เพื่อรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาฯ ให้กับเกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรสามารถเดินทางไปเขียนคำร้องได้ด้วยตนเองที่หน่วยงานทั้ง 8 หน่วยงาน ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ ขอให้เกษตรกรทุกท่านเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาฯ ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th เพื่อจะได้ทราบว่าสิทธิ์การเยียวยาของตนเองอยู่ในขั้นตอนใด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ หรือโทร. 02-104-9444