xs
xsm
sm
md
lg

ศาล ปค.สูงสุดกลับคำสั่งศาล ปค.กลาง รับคำขออุทธรณ์ คดีค่าชดเชยคลองด่าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
ศาลปกครองสูงสุด กลับคำสั่งศาลปกครองกลาง รับคำขออุทธรณ์ปลัด ทส. คดีค่าชดเชยคลองด่าน เหตุอนุมานเจตนาสู้ต่อ-เปิดช่องพิพากษายกฟ้องได้

วันนี้ (2 มิ.ย.) ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ นายวัฒนา อัศวเหม ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ ในจำนวนทั้งหมด ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 118/2557 ลว. 18 เม.ย. 57 และตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ที่ 9/2557 ลว. 27 มิ.ย. 57 เป็นให้รับคำอุทธรณ์ในส่วนของคำขอดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป เนื่องจากศาลเห็นว่า คำขอของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ นั้น มีเพียงประการเดียว และไม่มีคำขอส่วนอื่นที่เหลือแต่ประการใด หากไม่รับคำอุทธรณ์ในส่วนของคำขอดังกล่าว จะทำให้คำอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ไม่มีคำขออื่นของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ เพื่อพิพากษาในทางที่จะเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เช่น พิพากษายกฟ้องได้เลย ดังนั้น การสั่งไม่รับคำอุทธรณ์บางส่วนของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะทำให้คำขอท้ายอุทธรณ์หมดไปเป็นผลให้คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และไม่อาจพิจารณารับคำอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ไว้ได้เลย... อาศัยเหตุผลดังกล่าว จึงชอบที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับคำอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณา โดยอนุมานว่า คำขอนั้นเป็นคำขอที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า คำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่พิพาทชอบด้วยกฎหมาย และให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องนั่นเอง


กำลังโหลดความคิดเห็น