xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ผ่านร่างปฏิญญาอาเซียน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่งานเปลี่ยนแปลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผยมติ ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน เพื่อโอกาสอันดีของแรงงาน

วันนี้ (12พ.ค.) ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (ASEAN Declaration on Human Resources Development for The Changing World of Work) ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกระแสการส่งเสริมงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีต่อกำลังแรงงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอนาคตของงานได้

ประกอบด้วย มาตรการสำคัญในด้านการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและโอกาสการจ้างงานสำหรับทุกคน โดยเฉพาะสตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ การเพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค สำหรับด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย ได้แก่ การเสริมสร้าง/จัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสาขาการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาอุตสาหกรรม และการบริหารด้านแรงงาน การจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียน ว่าด้วยการอาชีวศึกษา (ASEAN TVET Council : ATC) และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและหุ้นส่วนนอกอาเซียนด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น