xs
xsm
sm
md
lg

ฉับพลันทันที! แจ้ง 7 พัน อปท.เบิกจ่ายงบฯ บริหารจัดการภัยโควิด-19 ในท้องถิ่น ทั้งงบปกติ เงินสะสม งบกลาง หากไม่เพียงพอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฉับพลันทันที! แจ้ง อปท.7 พันแห่ง เบิกจ่ายใช้งบประมาณ บริหารจัดการภัยโควิด-19 ทั้งงบประมาณปกติ เงินสะสม งบกลาง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ทั้งจัดหายา เวชภัณฑ์ และวัสดุ การปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีเกิดความเดือดร้อน มีผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ส่วนจังหวัดพื้นที่ไหนมีชาวต่างชาติพำนักจำนวนก่อนหน้า ให้ อบจ.สามารถเบิกจ่ายจัดการสถานที่ได้

วันนี้ ( 23 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ภายหลังมีหนังสือสอบถามจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ

ภายหลังกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเมื่อวันที่ 16 มี.ค. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการควบคุมผู้สังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เป็นประเทศเขตโรคติดต่อโควิด-19 กรณีผีน้อย โดยเฉพาะกรณีให้ อบจ.ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ ดำเนินการจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย

“กรณีของ จ.ภูเก็ต หรือบางจังหวัด ที่มีชาวต่างชาติพำนักอยู่เป็นจำนวนมากจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณบุคคล เฉพาะชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เป็นเวลานาน และเดินทางมาจากประเทศต้นทางเขตโรคติดต่อได้หรือไม่ โดยตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1552 เมื่อ 16 ม.ค. 2563 กรณีโควิด-19 แล้ว อบจ.สามารถเบิกใช้จ่ายให้บุคคลเป้าหมายที่ควบคุมเฝ้าระวังได้ ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ”

ทั้งนี้ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1727 ลงวันที่ 21 มี.ค. 63 เรื่องแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท.มีหนังสือให้ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศซักซ้อมการใช้งบประมาณของ อปท.สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ของ อปท. พ.ส. 2563 ข้อ 13 และข้อ 15 ว่าด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ และในการจัดหายา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใชในการป้องกันโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปากปิดจมูก ฯลฯ โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

“ส่วนการตั้งบบประมาณในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ตั้งงบประมาณในหมวดและประเภทใช้จ่าย หากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.เรื่องการยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการผู้กลับจากประเทศเสี่ยงจากโรคโควิด-19 เมื่อ 17 มี.ค. 2563”

สำหรับกรณีการจัดหาครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือมีแต่ไม่สามารถจัดหาได้ ให้ดำเนินการตามเหตุผลระเบียบการใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 รวมถึงระเบียบการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น บางกรณีที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนกรณีโควิด-19 ไม่ต้องนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

“เช่นเดียวกับกรณีเกิดความเดือดร้อน มีผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม อปท.สามารถขอเบิกจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ โดยไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกรณีโควิด-19 สามารถใช้งบกลางโดยทันทีและฉับพลัน หากเงินสำรองไม่เพียงพอ”


กำลังโหลดความคิดเห็น