xs
xsm
sm
md
lg

ปลัดมท.ไฟเขียว อปท.จัดงบกลางท้องถิ่น ซื้อหน้ากาก แจก ปปช.เพิ่มเติม เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา หลังแจกรับมือฝุ่น pm2.5 ไปรอบแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดมท. เวียนหนังสือ ซักซ้อม อปท.ทั่วประเทศ ไฟเขียวให้จัดงบกลาง เงินสำรองจ่ายท้องถิ่น ซื้อหน้ากากอนามัยแจกประชาชนเพิ่มเติม ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หลังอนุมัติให้ตั้งงบสำรองจ่ายซื้อแจกรับฝุ่น pm2.5 มาแล้ว พร้อมให้ อปท.บูรณาการร่วมหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในพื้นที่ ร่วมป้องกันและควบคุมโรค โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ ( 5 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประสานนายอำเภอทุกแห่ง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงและกฎหมายของ อปท.ทุกระดับต่อมาตรการดังกล่าว

หนังสือระบุว่า กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นกรณีสาธารณภัยฉุกเฉิน อปท. สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ภายใต้ของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

"โดยให้ใช้งบประมาณกลาง เงินสำรองจ่าย จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามความจำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท. ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม อปท.สามารถดำเนินารช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดบฉับพลันทันที ตามความจำเป็นภายใต้กรอบกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา"

นอกจากนั้น ยังให้ อปท. ที่เกิดโรค หรือมีเหตุสุดวิสัยได้ว่าเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรค โดยให้ อปท.ร่วมดำเนินการ หรือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว และหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว

"แต่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม หรือไม่สามารถระงับการระบาดของโรคติดต่อได้ จะส่งผลทำให้เกิดโรคระบาด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ให้อปท.สามารถดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 และข้อ 14"

ทั้งนี้ เมื่ปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย เพิ่งมีหนังสือแจ้ง อปท.ทั่วประเทศ สามารถตั้งงบกลาง เงินสำรองจ่าย เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัย แจกประชาชนกรณีฝุ่นละออง pm 2.5 เกินค่ามาตรฐานมาแล้ว.


กำลังโหลดความคิดเห็น...