xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กฉิ่ง" ไฟเขียวอปท.ทั่วปท.ตั้งงบสำรองซื้อหน้ากาก แจกปชช. รับฝุ่น pm 2.5 แจ้ง ผู้ว่าฯขอ "ผู้รับเหมา" ลดก่อสร้าง บังคับใช้กม.คุมโรงงานควันดำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"บิ๊กฉิ่ง" ยกข้อกฎหมายท้องถิ่น ไฟเขียว อปท.ตั้งงบประมาณสำรองรายจ่าย ซื้อหน้ากากอนามัย แจกประชาชนทุกพื้นที่ ป้องกันสถานการณ์ฝุ่นละอองpm 2.5 ในหลายพื้นที่ โดยไม่ต้องผ่านระบบคณะกรรมการ และดำเนินได้ทันที แม้ยังไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน แจ้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ ขอความร่วมมือ "ผู้รับเหมาก่อสร้าง" ลดการก่อสร้าง จับจริงควบคุมการเผาพื้นที่เกษตร ตรวจจับรถควันดำเกินมาตรฐาน บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโรงงาน

วันนี้ (27 ม.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจัหวัดทั่วประเทศ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อดำเนินการป้องกันสถานการณ์ฝุ่นละอองpm 2.5 ในหลายพื้นที่

โดยตามกฎกกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามความใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (9)และ (14) กำหนดให้กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันและบำบัดรักษาโรค เป็นกิจการที่ราชการสว่นท้องถิ่นอื่นสมควรให้ อบจ. เข้าร่วมดำเนินการ หรือให้ อบจ.จัดทำ

ออกตามความใน พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 50 (4) เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติตดต่อมาตรา 54 (7) จัดทำกิจการซึ่งเป็นจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข มาตรา 56 (3)กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข ออกตากมความในพ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (3) อบต.มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรค

ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพื่อเติม ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท. ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม อปท.สามารถดำเนินารช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดบฉับพลันทันที ตามความจำเป็นภายใต้กรอบกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา

"กรณีฝุ่นละออง pm 2.5 เกินค่ามาตรฐาน หากมีประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ไม่ว่าจะประกาศเขตพื้นที่สาธาณภัย หรือไม่ก็ตาม อปท.สามารถใช้งบประมาณจากเงินสำรองจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ เช่าน จัดหาหน้ากากอนามัยแจกตามความจำเป็น ดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพื่อความชุ่มชื่น ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ขณะเดียวกันสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินสำรองจ่ายให้เพียงพอหากค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน"

ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองpm 2.5 ในหลายพื้นที่ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติฯ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับระดับฝุ่นละอองและพื้นที่ โดยให้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมกับขอความร่วมมือกับประชาชนในการดำเนินตามมาตรการในการลดฝุ่นจากต้นกำเนิดร่วมกัน

จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตามแผนเผชิญเหตุอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ระดับเบาไปหนักตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น การควบคุมการเผาได้มีการออกประกาศห้ามเผาในพื้นที่ป่าและการเผาวัสดุการเกษตรโดยเด็ดขาดและให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับผู้ลักลอบเผาอย่างจริงจัง การพ่นละอองน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การกวาดล้างพื้นผิวถนน การตรวจจับรถควันดำเกินมาตรฐาน การเร่งระบายและลดความคับคั่งของการจราจรในถนนที่มีค่าฝุ่นละอองสูง การเข้มงวดไม่ให้จอดรถริมทาง การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ

และขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างลดการสร้างฝุ่นละอองหรือจัดให้มีการป้องกันฝุ่นละอองกระจาย การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และขอความร่วมมือประชาชนในการลดฝุ่นจากต้นกำเนิด รวมถึงการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าปฏิบัติการในทุกพื้นที่ โดยใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ Single Command และจะมีการปรับเปลี่ยนแผนไปตามสถานการณ์ จึงขอให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือ เพื่อสุขภาพของทุกคนในระยะยาว.


กำลังโหลดความคิดเห็น...