xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 “ประยุทธ์” เป็นประธาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักนายกฯ เผยแพร่คำสั่ง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมให้นายกฯเป็นประธาน

วันนี้ (12 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 76/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ความว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 ว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่และระบาดอยู่ในหลายประเทศตั้งแต่ปลายปี 2562 (ค.ศ. 2019) เป็น “ภาวะฉุกเฉินต้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” และต่อมาเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการระบาดใหญ่ โดยในประเทศไทยได้ปรากฏการระบาดของโรคภายในประเทศอันเนื่องมาจากผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค ตลอดจนมีความเสี่ยงเป็นอันมากเป็นเขตติดต่อของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยให้อยู่ในวงจำกัด ลดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ให้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19” ขึ้นในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาล หรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

โดยแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19)” โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 2. รองนายกฯ 3. รมต.ประจำสำนักนายกฯ 4. รมว.กลาโหม 5. รมว.คลัง 6. รมว.ต่างประเทศ 7. รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา 8. รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9. รมว.คมนาคม 10. รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 11. รมว.พาณิชย์ 12. รมว.มหาดไทย 13. รมว.ยุติธรรม 14. รมว.แรงงาน 15. รมว.ศึกษาธิการ 16. รมว.สาธารณสุข 17. รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 19. เลขาธิการนายกฯ 20. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ 21. ปลัดสำนักนายกฯ 22. เลขาธิการสภาความมั่นคง 23. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 24. นายประทีป กีรติเลรขา รองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ 25. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกฯฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 26. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดมหาดไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 27. อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และ 28. อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ดังกล่าว คือ กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปี 2558 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีอำนาจหน้าที่สั่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติภายในขอบเขตหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชน ขณะเดียวกัน มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และชี้แจงประชาสัมพันธ์ต่อประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...