xs
xsm
sm
md
lg

ไม่รอแล้วนะ! “มหาดไทย” จัด 10 เมกะโปรเจกต์ ตั้งงบฯ 64 ผูกพันยาว รวมกว่า 2.1 หมื่น ล. ลง 5 หน่วยงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จัด 10 เมกะโปรเจกต์ “มหาดไทย” ขอตั้งงบฯ 64 ผูกพัน รวมกว่า 2.1 หมื่น ล. ลง 5 หน่วยงานในสังกัด “สป.มท.” ซื้อใหม่ระบบวิทยุสื่อสาร 5 พัน ล. “ปค.” ซื้อใหม่คอมพ์บริการบัตร ปชช. 455 แห่ง วงเงิน 1 พัน ล. ด้าน “ปภ.” หมุนเงินใหม่ จัด ฮ.ปีกหมุนโครงการเดิม 1.8 พัน ล. ส่วน “กปภ.” ของบฯ ขยายประปาสาขาหล่มสัก 1.1 พัน ล. สุดท้าย “กทม.” เสนอ 6 โครงการ 1.2 หมื่น ล. ทำแผนขอพ่วงงบอุดหนุนรัฐ

วันนี้ (20 ม.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 นั้น ล่าสุด คณะรัฐมนตรี ได้รับหลักการการยื่นคำของบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ตามนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย จำนวนรวม 10 โครงการ วงเงิน 21,332.9595 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ เพื่อทำคำขอตั้งงบประมาณแล้ว ประกอบด้วย

1. โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย ของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 4,999.6958 ล้านบาท โดยเสนอเป็นคำขอตั้ง งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 999.9397 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 จำนวน 3,999.7588 ล้านบาท

2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง ของกรมการปกครอง จำนวน 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,099.9810 ล้านบาท เสนอเป็นคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 219.9962 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 จำนวน 879.9848 ล้านบาท

3. โครงการความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับกองทัพบก ในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแกัไขปัญหาสาธารณภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,862.4760 ล้านบาท เสนอเป็นคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 372.4952 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 จำนวน 1,489.9808 ล้านบาท

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก (ระยะที่ 1) ของ การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,117.6460 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ จำนวน 838.2030 ล้านบาท เสนอเป็นคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 167.6406 ล้านบาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 จำนวน 670.5624 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 279.4010 ล้านบาท เบิกจ่ายจากเงินกู้ภายในประเทศ หรือเงินรายได้สมทบตามความเหมาะสมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. โครงการของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โครงการ วงเงินรวนทั้งสิ้น 12,253.2 ล้านบาท แบ่งเป็น

5.1 รายการที่ได้กำหนดสัดส่วนแหล่งเงินคำก่อสร้างที่จะดำเนินโครงการ โดยให้กรุงเทพมหานคร นำเงินรายได้มาสมทบกับเงินอุดหนุนรัฐบาลแล้ว จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

5.1.1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํ้าคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย วงเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ จำนวน 3,000 ล้านบาท เสนอเป็นคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 600 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 จำนวน 2,400 ล้านบาท และกรุงเทพมหานคร สมทบอีก จำนวน 3,000 ล้านบาท

5.1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสบแสบ จากบริเวณประตูระบายนํ้ามีนบุรี ถึงประตูระบายน้ำหนองจอก วงเงินทั้งสิ้น 1,799.9 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ จำนวน 899.94 ล้านบาท เสนอเป็นคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 179.99 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 จำนวน 719.86 ล้านบาท และกรุงเทพมหานคร สมทบอีก จำนวน 899.84 ล้านบาท

5.1.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภา ถึงถนนแจ้งวัฒนะ วงเงินทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ จำนวน 650 ล้านบาท เสนอเป็นคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 130 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 จำนวน 520 ล้านบาท และกรุงเทพมหานคร สมทบอีก จำนวน 640 ล้านบาท

5.2 รายการที่ยังไม่ได้กำหนดสัดส่วนแหล่งเงินค่าก่อสร้างที่จะดำเนินโครงการระหว่าง เงินอุดหนุนรัฐบาลกับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

5.2.1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขต กทม. วงเงินทั้งสิ้น 1,028.3 ล้านบาท

5.2.2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 4 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแยกสะพานแดง ถึงถนนกำแพงเพชร วงเงินทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท

5.2.3. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 4 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากถนนกำแพงเพชร ถึงถนนพหลโยธิน วงเงินทั้งสิ้น 1,024 ล้านบาท

โดยทั้ง 3 รายการดังกล่าว สำนักงบประมาณ เห็นสมควรให้กรุงเทพมหานคร จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อเสนอขอทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 20 ของวงเงินโครงการ ให้เป็นไปตามสัดส่วนรายจ่ายลงทุนตามมติครม. 10 ก.พ.2552 โดยสัดส่วนแหล่งเงินค่าก่อสร้างที่จะดำเนินการในแต่ละโครงการ ประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย

ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด การพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากการคำเนินโครงการ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้เหมาะสมกับความจำเป็นเร่งด่วน และคำนึงถึงภาระผูกพันงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนที่กำหนด


กำลังโหลดความคิดเห็น...