xs
xsm
sm
md
lg

คุมบิ๊กท้องถิ่นขี้หลี ละเมิด-คุกคามทางเพศ จ่อออกมาตรฐานวินัยใหม่ สายตาลวนลาม-วิจารณ์รูปร่าง-ทำสัญลักษณ์! โทษถึงผิดวินัยร้ายแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดมาตรฐานวินัยฯ คนท้องถิ่นฉบับใหม่ จ่อห้ามล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เพิ่มความผิดเป็น “วินัยอย่างร้ายแรง” ทั้งสัมผัสทางกาย จูบ-โอบกอด-จับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง-กระทำการด้วยวาจา-วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ-หยาบคาย แสดงอากัปกิริยา-ใช้สายตาลวนลาม ทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ เป็น “ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”

วันนี้ (13 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ตามมติการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ ก.กลาง (ก.จ. (อบจ.), ก.ท. (เทศบาล) และ ก.อบต.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มีมติร่วมกันให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และประกาศเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 ของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ล่าสุดพบว่า มติดังกล่าว ก.กลาง เห็นชอบให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 23/1 ของเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ. 2558 “ข้อ 23/1 พนักงานเทศบาลต้องไม่กระทำการ อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยกระทำการ ประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการ โดยผู้ถูกกระทำมิได้ยินยอมต่อการกระทำนั้น หรือทำให้ผู้ถูกกระทำเดือดร้อนรำคาญ

สำหรับ กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น, กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น, กระทำการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น

การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น, การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์หรือ เดือดร้อนรำคาญ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามวรรคหนึ่ง อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง “เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”

ท้งนี้ ในที่ประชุม ก.กลาง ยังให้เพิ่มข้อความในข้อ 4 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ. 2558 “ลดขั้นเงินเดือน หมายความว่า การลดขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล และการลดเงินเดือนสำหรับพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล”

ให้ยกเลิกความในข้อ 7 วรรคสาม ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ. 2558 และให้ ใช้ความต่อไปนี้แทน “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่าง ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้โด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”

ให้ยกเลิกความในข้อ 84 วรรคสี่ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกันวินัยฯ พ.ศ. 2558 และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน “นายกเทศมนตรีมีอำนาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามวรรคหนึ่งได้ ดังนี้

“ให้ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคำสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน, ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น หรือลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มิคำสั่งลงโทษ แล้วแต่กรณี และให้นำความในข้อ 89 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกันวินัยฯ พ.ศ. 2558 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งมาใช้บังคับในการนี้ด้วย

สำหรับปัญหาการลงโทษทางวินัยของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงล่าช้า เห็นชอบให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน ก.จ.จ. กำชับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ก.จ.จ.พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ถูกต้อง เป็นธรรม และแล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด


กำลังโหลดความคิดเห็น...