xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 30 โครงการ กว่า 5 พันล้าน เร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ภายในปี 61

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เปิด 30 โครงการ วงเงินกว่า 5 พันล้าน เร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในปี 61 เดินหน้า 3 ยุทธศาสตร์ “ความมั่นคง/พัฒนา/สร้างความเข้าใจ” เผย เป็นงบปกติ 20 โครงการ เกลี่ยงบฯ 2 โครงการ เล็งขอเพิ่มเติม 4 โครงการ “ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน” 25 ล้าน ตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 42 ล้าน ทำประชาสังคม 80 ล้าน และสร้างระบบน้ำในพื้นที่ จชต.41 ล้าน

วันนี้ (6 มี.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ได้เห็นชอบโครงการสำคัญที่ คปต.จะติดตามขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินรวมกว่า 4,642 ล้านบาท ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง 1. โครงการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า วงเงิน 1,052.9 ล้านบาท 2. โครงการดำเนินการในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง (จิตอาสาญาลันนันบารู) ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า วงเงิน 142.9 ล้านบาท

3. โครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง - โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ ศอ.บต. วงเงิน 37.4 ล้านบาท - โครงการเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ (การเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง) ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า วงเงิน 43.1 ล้านบาท 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน (พนม.) จำนวน 1,970 หมู่บ้าน ของ ศอ.บต. วงเงิน 265.5 ล้านบาท 5.โครงการพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็ง ระดับตำบล (ตำบลสันติธรรม) จำนวน 282 ตำบลของ ศอ.บต. วงเงิน 268.9 ล้านบาท 6. โครงการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคง ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า วงเงิน 12 ล้านบาท 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงิน 16.8 ล้านบาท และ 8. การแก้ใข พ.ร.บ.ความมั่นคง ของกระทรวงยุติธรรม

9. โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ของกระทรวงยุติธรรม วงเงิน 25.7 ล้านบาท 10. การแก้โขกฎหมายเยียวยากลาง ของกระทรวงการคลัง 11. โครงการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการปรับเกลี่ยงบประมาณของ สมช. 12. โครงการชุมซนศรัทธา กัมปงตักวา - โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใด้สันติสุข ในหลักศาสนา (กัมปงตักวา) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วงเงิน 12 ล้านบาท -โครงการเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ (กิจกรรมมัสยิดจริยธรรมสู่ชุมชนศรัทธา) ของ สมศ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า วงเงิน 6.6 ล้านบาท

ด้านการพัฒนา 13. โครงการสานฝืนการกีฬาสู่โอกาสการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 12 ล้านบาท 14. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 42 ล้านบาท 15. โครงการชุดลอกอ่าวปัตตานี ของกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า วงเงิน 664.9 ล้านบาท 16. โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม -โครงการทางหลวงชนบท - ติดตามท่าเรือ และท่าอากาศยาน ของกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท วงเงิน 357.3 ล้านบาท 17. โครงการสาธารณสุขเชิงรุก - โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ ของกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 117.1 ล้านบาท - โครงการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก ของ ศอ.บต. วงเงิน 16 ล้านบาท

18. โครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ - โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคใต้ชายแดน ของกรมชลประทาน วงเงิน 75 ล้านบาท - โครงการปรับปรุงและพัฒนาชลประทานขนาดเล็ก ของกระทรวงมหาดไทย วงเงิน 41.3 ล้านบาท 19. โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม - โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข ของสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วงเงิน 25.3 ล้านบาท - โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม วงเงิน 16.6 ล้านบาท โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ของกรมศิลปากร 40.3 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 4 ล้านบาท

20. โครงการบูรณาการแก้ปัญหาความยากจน ของกระทรวงมหาดไทย - โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต. ของกองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน 22.8 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 31.2 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. ของกรมการข้าว วงเงิน 22.6 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วงเงิน 22.9 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. ของกรมประมง วงเงิน 22.7 ล้านบาท

- โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. ของกรมปศุสัตว์ วงเงิน 22.3 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. ของกรมพัฒนาที่ดิน วงเงิน 26.3 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. ของกรมวิชาการเกษตร วงเงิน 28.2 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. ของกรมส่งเสริมการเกษตร 22.1 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงิน 15.7 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. ของกรมหม่อนไหม วงเงิน 3.9 ล้านบาท

- โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่ จชต. ของกรมฝีมือแรงงาน วงเงิน 12.04 ล้านบาท - โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วเงิน 22 ล้านบาท - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ ของสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 32.1 ล้านบาท - โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ ศอ.บต. วงเงิน 371.3 ล้านบาท

21. โครงการเดินออกสำรวจโฉนดที่ดิน ของกระทรวงมหาดไทย วงเงิน 57.9 ล้านบาท 22. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบอุทยานแห่งบูโด-สุไหงปาตี ของกระทรวงมหาดไทย วงเงิน 30 ล้านบาท 23. พลังงานไฟฟ้าพื้นที่ จชต. ของ ศอ.บต. ไม่ใช้งบประมาณ 24. โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน ของ ศอ.บต. 25. โครงการติดตั้งตู้กรองน้ำพลังแสงอาทิตย์ ของ ศอ.บต. วงเงิน 45 ล้านบาท

ด้านการส่งเสริมตความเข้าใจ 26. โครงการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน -โครงการเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ จชต. ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วงเงิน 1.8 ล้านบาท - โครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร ใน จชต. ของสำนักปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วงเงิน 139.6 ล้านบาท 27. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี - โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า วงเงิน 25.1 ล้านบาท - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติ ของ ศอ.บต. วงเงิน 35 ล้านบาท 28. โครงการภาคประชาสังคม ของ ศอ.บต. วงเงิน 80 ล้านบาท

29. โครงการบูรณาการเสริมสร้างความเข้าใจ ของกระทรวงการต่างประเทศ - โครงการแก้ปัญหาและพัฒนา จชต. ของสำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ วงเงิน 33.7 ล้านบาท - โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหา จชต. ของกรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน 28.5 ล้านบาท - โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี ของ ศอ.บต. วงเงิน 101.8 ล้านบาท - โครงการสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ (การปฏิบัติการข่าวสาร การ ปจว./ปชส.) ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า (สมศ.) วงเงิน 109.8 ล้านบาท และ 30. การพัฒนาหมู่บ้านปิยะมิตร ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ไม่ใช้งบประมาณ


กำลังโหลดความคิดเห็น...