xs
xsm
sm
md
lg

สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

แฟ้มภาพ
ที่ประชุม สนช.ถกร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แก้รายงานวิเคราะห์ผลกระทบเป็นประเมินผล เพิ่มหน่วยงานรัฐปรับปรุงขั้นตอนทำรายงานอีไอเอ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตรวจสอบ เพิ่มโทษไม่นำส่งรายงาน ก่อนมีมติ 156 เสียงรับหลักการ พร้อมตั้ง กมธ.วิฯ

วันนี้ (24 พ.ย.) ที่รัฐสภา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 คือ แก้ไขคำว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็น รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มบทนิยามคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) แก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการเข้าตรวจสอบสถานที่ เพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับกรณีการไม่นำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกรณีการดำเนินการก่อสร้างหรือประกอบกิจการใดก่อนที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะได้รับความเห็นหรือความเห็นชอบ เพิ่มคณะกรรมการเปรียบเทียบ และแก้ไขเพิ่มเติมอัตรา

พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ให้เป็นตามกำหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สอดคล้องกับมาตรา 58 และมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญ ที่ให้มีการจัดทำกฎหมายที่จำเป็นเพื่อกำหนดให้ดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งใน พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ สมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว แต่ขออยากให้มีความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าโครงการใดจะต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินสุขภาพ การประเมินผลเบื้องต้น จากนั้นที่ประชุมมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วยคะแนน 156 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาจำนวน 24 คน กำหนดระยะเวลาทำงานภายใน 57 วัน
กำลังโหลดความคิดเห็น