xs
xsm
sm
md
lg

คสช.สั่งปลด “บรรยง พงษ์พานิช” พ้นบอร์ดต่อต้านการทุจริต ตั้ง “ถวิล-บิ๊กเจี๊ยบ-บิ๊กจอม” แทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


คสช. สั่งปลด “บรรยง พงษ์พานิช” พ้น บอร์ดต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ดัน “ถวิล เปลี่ยนศรี” ที่ปรึกษาส่วนตัว “บิ๊กป้อม” นั่งแทน พร้อมตั้ง พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. นั่งแทน “พลเอก ธีรชัย นาควานิช” ที่ไปเป็นองคมนตรี และดัน “พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง” นั่งแทนในสัดส่วน ผบ.ทอ.

วันนี้( 6 ธ.ค.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

โดยมีใจความว่า เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ให้มีผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมาย และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้ง ร่วมเป็นคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ จึงให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ๖), ๘) และ ๑๑) ของคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และให้ใช้ข้อความ ต่อไปนี้แทน

“๖) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท กรรมการ ฯลฯ
๘) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง กรรมการ ฯลฯ
๑๑) นายถวิล เปลี่ยนศรี กรรมการ”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โดยตำแหน่งที่ 6 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. แทน พลเอก ธีรชัย นาควานิช ตำแหน่งที่ 8 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. แทน พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง และตำแหน่งที่ 11 นายถวิล เปลี่ยนศรี ปัจจุบันเป็น ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ แทน นายบรรยง พงษ์พานิช ปัจจุบันเป็นซูเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ

มีรายงานว่า คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ ๒) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ๓) นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ๔) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ ๕) พลเอก อุดมเดช สีตบุตร กรรมการ ๖) พลเอก ธีรชัย นาควานิช กรรมการ

๗) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ กรรมการ ๘) พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง กรรมการ ๙) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ ๑๐) นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการ ๑๑) นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ ๑๒) รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ ๑๓) รองศาสตราจารย์ ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการ ๑๔) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการ ๑๕) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ

๑๖) รองศาสตราจารย์ สังศิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการ ๑๗) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ ๑๘) ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรรมการและเลขานุการ ๑๙) ผู้แทนสํานักงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒๐) ผู้แทนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒๑) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...