xs
xsm
sm
md
lg

ขีดเส้นเย็นวันนี้ จี้ “76 จังหวัด” ส่งรายชื่อ-รายงานการประชุมจำนำข้าวระดับจังหวัด “ยุคยิ่งลักษณ์” ถึงมือมหาดไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มท.ขีดเส้นเย็นวันนี้ จี้ “76 จังหวัด” ส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง-รายงานการประชุม “คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด” ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55, นาปรัง 2545, นาปี 2555/56 และนาปี 2556/57 ถึงมือกรมการปกครอง เผยบอร์ดรับจำนำระดับจังหวัดมีอนุกรรมการเกี่ยวข้องกับโครงการจังหวัดละกว่า 20 คน คาด 67 จังหวัดมีผู้เกี่ยวข้องเกือบ 2,000 คน

วันนี้ (16 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า มีวิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/24252 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อให้จังหวัดรายงานและส่งเอกสารข้อมูลแบบสรุปข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานในการดำเนินการในส่วนของคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด (รายงานการประชุม) ว่ามีการดำเนินการอย่างไร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือบุคคลใด พร้อมทั้งคำสั่งที่ให้มีอำนาจ และการมอบให้ปฏิบัติหน้าที่ จัดส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. และกรมการปกครอง ภายในวันที่ 16 พ.ย.นี้

ทั้งนี้ ภายหลังเมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 4523 เรื่องการจัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาล สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55, นาปรัง ปีการผลิต 2545, นาปี ปีการผลิต 2555/56 และนาปี ปีการผลิต 2556/57 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

โดยมีการส่งสำเนาหนังสือจากศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจรติแห่งชาติ (ศอตช.) ด่วนที่สุด ที่ ปท 0030/25 ลงวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมาส่งมายังจังหวัดด้วย โดยหนังสือระบุว่า ด้วยประธานอนุกรรมการประสานงานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและคดีจำนำข้าว ขอให้กระทรวงมาหดไทยจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาล สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55, นาปรัง ปีการผลิต 2545, นาปี ปีการผลิต 2555/56 และนาปี ปีการผลิต 2556/57

“ให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จัดส่งข้อมูลการดำเนินการ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ขอให้จังหวัดจัดทำและส่งมาตามแบบที่กำหนดให้เลขานุการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดยตรง และให้จัดส่งมาภายในวันที่ 14 พ.ย.นี้”

โดยก่อนหน้านั้น นายจิรชัยได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปท 0030/25 ลงวันที่ 3 พ.ย. ไปยัง 5 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเอกสารดังกล่าวจากกระทรวงต่างๆ ทุกจังหวัด

มีรายงานว่า สำหรับคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55, นาปรัง ปีการผลิต 2545, นาปี ปีการผลิต 2555/56 และนาปี ปีการผลิต 2556/57 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนกรมการข้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้แทนศูนย์ข้าวชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวหรือผู้แทนชมรมโรงสีข้าวหรือผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด หรือผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ผู้แทนสมาคมชาวนาไทย และ/หรือผู้แทนสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยในจังหวัด

ผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องข้าว เป็นอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ จ่าจังหวัด การค้าภายในจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทำหน้าที่ พิจารณาวางระบบการรับจำนำ การประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการรับจำนำการออกหนังสือรับรองเกษตรกร การรับรองโรงสี/โกดังกลาง การกำกับดูแลการรับจำนำที่โรงสี/ตลาดกลางการจัดสรรใบประทวนให้แก่โรงสี/ตลาดกลางที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัด การตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือโรงสี/ตลาดกลางก่อนรับมอบข้าวเปลือกจำนำ การตรวจสอบโกดังกลางก่อนรับมอบข้าวสาร และการตรวจสอบปริมาณข้าวสารคงเหลือที่โกดังกลาง จนถึงการระบายข้าวเปลือก กำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการรับจำนำในพื้นที่ให้เป็นไป ด้วยความรวดเร็ว รัดกุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งป้องกันการสวมสิทธิและการปลอมปนข้าวเพื่อให้ประโยชน์ตกแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง และเสนอแนะแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้าข้าว และผู้ส่งออกของจังหวัด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและเกิดประโยชน์ต่อระบบการผลิต และการค้าข้าวของจังหวัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...