xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ ปัตตานีนำฝ่ายปกครองทั้งจังหวัดร่วมรับฟังนโยบายภาครัฐขับเคลื่อนภูมิภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ปัตตานี - รองผู้ว่าฯ ปัตตานี นำฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งจังหวัดร่วมรับฟังนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนภูมิภาคผ่านระบบ Video Conference

วันนี้ (11 มี.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.ปัตตานี ได้มีการประชุมรับฟังการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้มอบนโยบาย และมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านภาคใต้ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งจังหวัด รับฟังนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนภูมิภาคผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 อำเภอ เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ รวมทั้งพบป ะและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การเข้าสู่ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง บทบาท และหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 

 
ซึ่งการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กำหนดภารกิจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยปัญหาเรื่องความไม่สงบมีการวางแผนนโยบายหลักในการจัดการรักษาความสงบในระดับหมู่บ้าน และในท้องถิ่น พร้อมการดูแลในด้านการทำมาหากินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย

สำหรับด้านงบประมาณของจังหวัด จำนวนโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆ ในรูปแบบประชารัฐ ได้เน้นย้ำในการน้อมรับยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “รู้ รัก สามัคคี” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” บูรณาการทุกภาคส่วน ทุกมิติ สร้างเอกภาพการบูรณาการ สร้างพลัง สร้างภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืนอีกด้วย
 

 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...