xs
xsm
sm
md
lg

รบ.เล็งมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี หนุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด  (แฟ้มภาพ)
รัฐบาลเล็งส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ ดันเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาชุมชน พร้อมสนับสนุนมาตรการภาษีจูงใจผู้ประกอบการ และนักลงทุน กระตุ้น กษ. และ สกส. เร่งรัดผลักดันให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว

วันนี้ (26 มี.ค.) พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกิจการที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อผลิตสินค้า หรือให้บริการ ส่งเสริมการจ้างงาน โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างกำไรอย่างเดียว แต่เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ด้วย

“ที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และกองทุนหมู่บ้าน ๆ ละ 1 ล้านบาท ซึ่งมีหลายชุมชนนำไปสร้างร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน บริหารจัดการกันเอง ทำให้เกิดกำไรและการหมุนเวียนรายได้ มีการนำไปลงทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการ เกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และจ้างงานกันเองในท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นบรรษัทชุมชนได้ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี”

พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีแผนจะคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนประมาณ 350 แห่งจากทั้งหมด 70,000 แห่ง ที่มีแนวโน้มเป็นกิจการเพื่อสังคม เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้และพัฒนาเป็นกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบองค์กรชุมชน (Community Social Enterprise) เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมของรัฐบาล เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของวิสาหกิจ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นต้น

“ท่านนายกฯ มอบหมายให้ กษ. และ สนง. สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ร่วมกันเร่งรัดส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ให้ประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยเร็ว และส่งเสริมให้วิสาหกิจเพื่อสังคมในแต่ละพื้นที่รวมกลุ่มกันให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยหน่วยงานรัฐคอยให้การสนับสนุน ตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งยกระดับกลุ่มวิสาหกิจให้เป็นศูนย์ธุรกิจเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ส่งเสริมศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร คลังสินค้า และการขนส่ง ใน จ.สระแก้ว เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา ในเขตปอยเปต โอเนียง

นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลงทุนร่วมกับวิสาหกิจ บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจ โดยสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กำหนดไว้”


กำลังโหลดความคิดเห็น...