xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวเว้น “ภาษีธุรกิจเพื่อสังคม”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เมื่อเร็วนี้ อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ........ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
มาตรการดังกล่าวยังให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่ไปลงทุนตั้งกิจการเพื่อสังคม หรือไปถือหุ้นในบริษัทที่เป็นกิจการเพื่อสังคมให้สามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีนั้นในสัดส่วน 100% ของเงินที่ได้ลงทุนไป ขณะที่กิจการที่บริจาคเงินให้เปล่า ให้แก่กิจการเพื่อสังคมสามารถนำเงินบริจาคนั้นไปหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ในสัดส่วน 100% ของเงินที่บริจาคเช่นกัน
สำหรับหลักเกณฑ์ของกิจการที่เข้าข่ายกิจการเพื่อสังคมที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจ้างงานในท้องถิ่นที่วิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่ หรือมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้มุ่งหมายในการสร้างผลกำไรสูงสุด และจะต้องนำผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 70% ที่ได้ไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ
นอกจากนี้ กิจการดังกล่าวจะต้องไม่จ่ายเงินปันผล หรือส่วนแบ่งของกำไร หรือเงินใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น และต้องไม่เปลี่ยนแปลงประเภทของกิจการจากวิสาหกิจเพื่อสังคมไปเป็นกิจการประเภทอื่นๆ ภายในระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีนับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะทำให้การประกอบกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนทำให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแลมีร่วมกับรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐ อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐที่เป็นการเก็บภาษี เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งรายได้ภาษีจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดังกล่าวยังไม่ถูกรวมอยู่ในประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการในทำนองเดียวกันกับกิจการเพื่อสังคมอยู่ในปัจจุบันจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใหม่เพื่อดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมแทน จะส่งผลต่อรายได้ภาษี แต่จะไม่มากเนื่องจากกิจการเหล่านี้ไม่ได้มุ่งการสร้างกำไรสูงสุดจนต้องเสียภาษี
“ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่สนใจและคำนึงถึงการช่วยเหลือสังคมมากขึ้น โดยมีการทำซีเอสอาร์(CSR) แต่ยังคงกระจัดกระจาย ไม่ได้โฟกัสอะไรที่ชัดเจน หากว่ารัฐบาลออกกฎหมายนี้ขึ้นมารองรับย่อมจะเป็นหนทางทำให้เขาทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่โฟกัสมากขึ้น เขาสามารถเลือกลงทุน หรือเข้าไปทำประโยชน์เพื่อชุมชนในสิ่งที่ถนัดและเข้าใจมากขึ้นด้วย” รมว.คลัง กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...