xs
xsm
sm
md
lg

ตัวอย่างไม่ดีแก่เด็ก! ป.ป.ช.ชี้มูล 13 คดี รอบ 1 เดือน - ชงฟันคดีฮั้วอาญา-วินัย 15 รายเทศบาลเมืองตาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตัวอย่างไม่ดีแก่เด็ก! ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด 13 คดี ข้าราชการ คนท้องถิ่น ส่งสำนวนไต่สวนข้อเท็จจริง ฟันวินัย ถอดถอน พร้อมส่งอัยการสูงสุดฟันอาญาแล้ว เผย ป.ป.ช.ชงฟันอาญา-วินัยร้ายแรง “15 ราย คนเทศบาลเมืองตาก-เอกชน-ผู้นำชุมชน” พบฮั้วประมูล แถมมีทั้งพนักงานสินเชื่อแบงก์รัฐโกงเงินลูกค้า คน อปท.นำคนงานทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เรียกรับเงินเพื่อแลกกับโบนัส

วันนี้ (9 ม.ค.) มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในส่วนกลางและในภูมิภาค ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มีความคืบหน้าเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในส่วนกลางและในภูมิภาค ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิดและได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย หรือส่งไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีทางอาญาแล้วจำนวน 13 คดี ดังนี้

1. ส่วนกลาง นายสุขสันติ์ หรือ ศักร์สฤษฎิ์ หรือศักยะ ลุสนานนท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพนักงานระดับ 5 ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนอโศก-ดินแดง ตั้งวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ โดยใช้ชื่อตนเองและชื่อผู้อื่นทั้งที่ไม่ได้รับอนุมัติและไม่ได้ทำสัญญากู้ จำนวน 4 บัญชีและรับเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบหลักทรัพย์และค่าอากรแสตมป์การทำสัญญากู้แล้วเบียดบังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแต่เนื่องจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ นายสุขสันติ์ฯ ออกจากการเป็นพนักงานของธนาคาร ในการกระทำความผิดนี้เหมาะสมแก่กรณีแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยซ้ำอีก และให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งมีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 มาตรา 8 ทั้งนี้ ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

2. นครสวรรค์ นายจักรพงษ์ ขุนพลนาควาส นายก อบต.ชุมตาบง อำเภอชุมตาบง ละเว้นไม่ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับจ้างที่ลักลอบขุดทรายในคลองสาธารณะนำไปถมบริเวณพื้นที่ที่จ้างเหมา มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว สำหรับการถอดถอนนายจักรพงษ์ฯออกจากตำแหน่งนั้น เนื่องจากนายจักรพงษ์ฯ ได้พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.ชุมตาบง แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องส่งเรื่องไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อถอดถอนซ้ำอีก แต่ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทราบ

3. ลำปาง นายสมาน กาบมาลา ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะ รับรองและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ตนเองทั้งที่มิได้เช่าอาศัยอยู่จริง มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (4) ประกอบมาตรา 91 ทั้งนี้ ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยและไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

4. ลำปาง 1.นายวิม หรือพระวิม เกษมสัย หัวหน้านิคมสหกรณ์ห้างฉัตร 2.นายธนู รัตนเลิศ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 5 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในนาม นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร นำไปให้เอกชนยืมใช้แล้วไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ขาย และนำคนงานและทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

5. เชียงใหม่ พันจ่าอากาศเอก สัจพงค์ พวงชบา นายก อบต.น้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง เรียกรับเงินจากพนักงานและลูกจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการอนุมัติจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2552

มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 และได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้วสำหรับการถอดถอน พันจ่าอากาศเอก สัจพงค์ฯออกจากตำแหน่งนั้น เนื่องจาก พันจ่าอากาศเอกสัจพงค์ฯ ได้พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.น้ำบ่อหลวงแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องส่งเรื่องไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อถอดถอนซ้ำอีก แต่ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทราบ

6. ตาก (1.นายสมชาติ เพ็ชรประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองตาก (2. นางสาว นิศารัตน์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยาปลัดเทศบาลเมืองตาก (3. นางอำนวยพร พรรณนาศร รองปลัดเทศบาลเมืองตาก (4. นางอารีย์ ภคเมฆานนท์ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง (5. นางสาวรุ้งเพ็ชร เข็มทอง นักวิชาการพัสดุ (6. นายวิชัย ลักษณ์รุจิผู้อำนวยการกองช่าง (7. นายสราวุธ ศรีนวล นายช่างโยธา (8. นายอรรณพ ขัติวงษ์ นายช่างโยธา (9. นายเฉลิมพล บุญลือ นายช่างโยธา (10. นางสาวอิสสริยา มงคลพิทยาธร วิศวกรโยธา ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ริมสายธารลานกระทงสาย (ช่วงที่ 3) โดยวิธีพิเศษโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเอื้อประโยชน์ ให้ หจก.ทรัพย์วิศวการ เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา มีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และฐานใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใด เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้อออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ม. 7 และม. 12 ในส่วนของการถอดถอนออกจากตำแหน่ง เนื่องจากนายสมชาติได้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองตากแล้วจึงไม่มีเหตุต้องส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการถอดถอนซ้ำอีก แต่ให้แจ้งผล

ส่วน (11. นายพิภพ เชื้อทอง นายช่างโยธา (12. นางบุหงา พัฒนเลี่ยมไพบูลย์ ผู้แทนชุมชน (13. นางรวงทิพย์ คุ้มสุข ผู้แทนชุมชน (14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วิศวการ โดยนายพิสิษฐ พนาพิทักษ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

สำหรับกรณี 2. นางสาวนิศารัตน์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา, นางอำนวยพร พรรณนาศร, นางอารีย์ ภคเมฆานนท์และนางสาวรุ้งเพ็ชร เข็มทอง มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูล ความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ส่วน 3. นายวิชัย ลักษณ์รุจิ ,นายสราวุธ ศรีนวล, นายอรรณพ ขัติวงษ์,นายเฉลิมพล บุญลือ, นางสาวอิสสริยา มงคลพิทยาธร และนายพิภพ เชื้อทอง มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 และ ม.162 (1), (4)

ขณะที่ 4. นางบุหงา พัฒนเลี่ยมไพบูลย์และนางรวงทิพย์ คุ้มสุข มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4)ประกอบมาตรา 86

ด้าน 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วิศวการ โดยนายพิสิษฐ พนาพิทักษ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา162 (1), (4) ประกอบมาตรา 86 และฐานใช้อุบายหลอกลวง หรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 86
ทั้งนี้ ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

7. น่าน นายเชวง วัฒนธีรางกูร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่าฝืนบทบัญญัติห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา๑๐๓ ประกอบมาตรา ๑๒๒ และได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยและไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

8. บุรีรัมย์ (1. นายรักษา ลอยประโคน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร อบต.ปังกู อำเภอประโคนชัย (2. นายเล็ก ปักกระโทก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร อบต.ปังกู (3. นางสาวกาญจนา ชาญอนันต์วงศา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี (หัวหน้าส่วนการคลัง) อบต.ปังกูปกปิด ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลปังกู จำนวน 3 โครงการ เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา

นายรักษา ลอยประโคน มีมูลเป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12

นายเล็ก ปักกระโทก มีมูลเป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12

สำหรับการถอดถอนนายรักษา และนายเล็ก ออกจากตำแหน่งนั้นเนื่องจากนายรักษาและนายเล็กได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องส่งเรื่องไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการถอดถอนซ้ำอีก แต่ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

3. นางสาวกาญจนา ชาญอนันต์วงศา มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ทั้งนี้ ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

9. ศรีสะเกษ (1. นายสุวรรณ์ แก้วคำ นายก อบต.คอนกาม อำเภอยางชุมน้อย (2. นางสาวกมนณัท วารีเศวตสุวรรณ ปลัด อบต.คอนกาม อำเภอยางชุมน้อย เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรัง และจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินลูกรัง หมู่ที่ 7 และโครงการปรับปรุง ถนนดิน ลงหินลูกรัง หมู่ที่ 1 ทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างยังไม่ได้ตรวจรับ

1. นายสุวรรณ์ แก้วคำ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 (1) และ (4) ประกอบมาตรา 86 สำหรับการถอดถอนนายสุวรรณ์ฯ ออกจากตำแหน่งนั้น เนื่องจากนายสุวรรณ์ฯ ได้พ้นจากตำแหน่งแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะต้องส่งเรื่องไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการถอดถอนซ้ำอีก แต่ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

2. นางสาวกมนณัท วารีเศวตสุวรรณ มีมูลความผิดทาง วินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 ทั้งนี้ ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

10. มุกดาหาร นายเรืองศรี หรือ อาทร เหง้าโอสา เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต.หนองแคน อำเภอดงหลวงรับชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว ไม่นำส่งเจ้าหน้าที่การเงินภายในวันที่รับเงิน นายเรืองศรีหรืออาทร เหง้าโอสา มีมูลความผิดทางวินัย ไม่ร้ายแรง และได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย แล้ว

11. เลย นายสมบูรณ์ กันยาประสิทธิ์ นายก อบต.วังยาว อำเภอด่านซ้าย จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน(ยาฆ่ายุงลาย) และทรายอะเบท ตามโครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมิได้ดำเนินการตามระเบียบ นายสมบูรณ์ กันยาประสิทธิ์มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

สำหรับการถอดถอนนายสมบูรณ์ฯ ออกจากตำแหน่งนั้น เนื่องจากนายสมบูรณ์ได้พ้นจากตำแหน่งแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องส่งเรื่องไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการถอดถอนซ้ำอีก แต่ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ทั้งนี้ ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

12. นครพนม นางเยาวภา อ่อนอุบล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 4 อบจ.นครพนมปกปิดข่าวการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำและทางหลวงในชนบทให้แก่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2545 จำนวน 4 สายทาง เป็นเงินทั้งสิ้น 28,785,400 บาท

นางเยาวภา อ่อนอุบล มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ทั้งนี้ ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

13. สุราษฎร์ธานี นายสุนทร สุขเจริญ นายก อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสารละเว้นไม่ดำเนินคดีกับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่แอบอ้างจำหน่ายเงาะโรงเรียนในที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ แล้วนำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

นายสุนทร สุขเจริญ มีมูลเป็นการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1 ทั้งนี้ ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้วกำลังโหลดความคิดเห็น