xs
xsm
sm
md
lg

มีผลงวดนี้! คำสั่ง หน.คสช.ใช้ ม.44 ตั้ง “กองทุนสลากกินแบ่งฯ พัฒนาสังคม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มีผลงวดนี้! คำสั่งหัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 แก้ไขตั้ง “กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายด้านส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการพนัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลาก กำหนดรายได้รับจากการจำหน่ายสลาก ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป็นรายได้แผ่นดิน ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันนี้ (11 ส.ค.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ส.ค. เรื่องคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 25/2558 แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 ดังนี้

“ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 ซึ่งได้กําหนดให้มีกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม มีวัตถุประสงค์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของคําสั่งดังกล่าวนั้น เพื่อให้รัฐสามารถนําเงินกองทุนมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (5) ในข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558

“(5) เพื่อดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”

คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2558
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ”

มีรายงานว่า คำสั่งดังกล่าวเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม หลังจากคำสั่ง คสช.ที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล อาศัยอำนาจในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้ผู้ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคา

รวมทั้งมีคำสั่งปลดคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และกำหนดให้บอร์ดสลากฯ ชุดใหม่ ประกอบด้วย 1. ประธานสลากฯ เป็นผู้ที่หัวหน้า คสช.แต่งตั้ง ส่วนกรรมการ ได้แก่ 2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 3. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 5. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม 6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 7. ผู้แทนสำนักงบประมาณ 8. ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 9. ผู้ที่ คสช. แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 3 คน 10.ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ เลขานุการ

นอกจากนี้ มีคำสั่งจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงาน เรียกว่า “กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคม” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายด้านส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการพนัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลาก ด้วยการยกเลิกความในมาตรา 22 พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2517 ด้วยการกำหนดรายได้รับจากการจำหน่ายสลาก คือ 1. ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป็นรายได้แผ่นดิน 3. ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำหรับคำสั่งฉบับเดิมนั้น ข้อ 5 ระบุไว้ว่า ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงาน เรียกว่า “กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม” เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการพนัน สาเหตุและผลกระทบจากการพนัน รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนัน
(2) เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน สร้างการรู้เท่าทันเพื่อป้องกันการติดการพนัน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
(3) เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
(4) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล


กำลังโหลดความคิดเห็น