xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.ยกร่างฯ บัญญัติห้ามสร้างความเกลียดชัง-ยั่วยุ เปิดช่องฟ้องล้มล้างการปกครองศาล รธน.ตรง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (ภาพจากแฟ้ม)
กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ เพิ่มเนื้อหาวรรคสอง บังคับต้องไม่กระทำการเกลียดชังระหว่างคนในชาติ - ศาสนา และไม่ยั่วยุให้เลือกปฏิบัติ ปฏิปักษ์ ใช้ความรุนแรงระหว่างกัน เปิดช่องประชาชนร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง หากพบการกระทำเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ด้าน คสช. ไฟเขียวจัดรายการพบประชาชนแทน “เดินหน้าประเทศไทย” หลังเคารพธงชาติ


วันนี้ (13 ม.ค.) ที่รัฐสภา พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุป หมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง มาตรา 1 ที่มีการแก้ไขให้ประชาชนชาวไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น เคารพหลักความเสมอภาค ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีค่านิยมที่ดี มีวินัย ตระหนักในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม รู้รักสามัคคี มีความเพียร และพึ่งตนเอง นอกจากนี้ กมธ. ยกร่างฯ ยังได้เพิ่มเนื้อหา ในวรรคสอง ซึ่งมีที่มาจากความไม่สามัคคีของคนในชาติ โดยระบุว่า “พลเมืองต้องไม่กระทำการที่ทำให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างคนในชาติหรือศาสนา หรือไม่ยั่วยุให้เกิดการเลือกปฎิบัติ เป็นปฎิปักษ์ หรือใช้ความรุนแรงระหว่างกัน” ซึ่งต่อไปนี้ใครที่กระทำการยั่วยุตามวรรคสอง จะถือว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญทันที

พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวต่อว่า ได้มีการกำหนดหน้าที่พลเมือง ในมาตรา 3 ให้มีหน้าที่ 4 ข้อ ดังนี้ 1. ปกป้องพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข 2. ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เสียภาษีอากรโดยสุจริต 3. ใช้สิทธิทางการเมืองโดยสุจริตและมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม 4. ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพโดยสุจริต ปกป้อง พิทักษ์ อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา 4 มีการกำหนดองค์กรภาคประชาชนที่จะตั้งขึ้นมาในอนาคตทั้งสมัชชาพลเมือง สภาตรวจสอบภาคประชาชน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และองค์กรอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บุคคลทำหน้าที่พลเมืองต้องปฎิบัติหน้าที่ในองค์กรเหล่านี้ โดยปราศจากอคติและด้วยความเสียสละ ไม่มุ่งหวังเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นๆ ตลอดจนเครื่องหมายเครื่องประดับ หรือเครื่องประดับที่แสดงเกียรติคุณ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายบางประการที่จำเป็น

ในส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในเรื่องเกี่ยวกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ กมธ. ยกร่างฯ ได้มีการแก้ไขเนื้อหาเดิมจากมาตรา 68 ในรัฐธรรมนูญปี 2550 กรณีบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่พบเห็นการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด และศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวและสั่งการอื่นได้ ซึ่ง กมธ. ยกร่างฯ ได้แก้ไขตัดส่วนของ “พรรคการเมือง” ที่จะมีสิทธิร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมกับตัดวรรคสาม วรรคสี่เดิม ซึ่งจะทำให้โทษยุบพรรคการเมือง จากกรณีการล้มล้างการปกครองหมดไป นอกจากนี้ ยังเป็นการแก้ปัญหาในอดีตโดยเปิดช่องให้ประชาชนร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงไม่ต้องไปผ่านอัยการสูงสุดเหมือนในอดีต

โฆษก กมธ. ยกร่างฯ กล่าวต่อว่า ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับกองทัพบกให้เวลา กมธ. ยกร่างฯ จัดรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ช่วงเวลา 18.00-18.15 น. (หรือช่วงรายการ เดินหน้าประเทศไทย) สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ โดยออกอากาศวันแรกในวันที่ 15 ม.ค. นี้ มี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ. ยกร่างฯ เป็นแขกรับเชิญคนแรก


กำลังโหลดความคิดเห็น...