xs
xsm
sm
md
lg

แบโผ ปธ.กมธ.ปฏิรูป “ปู่ชัย” งัดข้อ “สมบัติ กปปส.” - “ทองฉัตร-อลงกรณ์” ฟัดพลังงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ภาพจากแฟ้ม)
เปิดโผ ปธ.กมธ.ปฏิรูปฯ 18 คณะ ได้แล้วบางส่วน “พงศ์โพยม” ปธ.กมธ.ปกครองท้องถิ่น, “ปราโมทย์” ปธ.กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติ, “ประมนต์” ปธ.กมธ.ปราบโกง “สารี” ปธ.กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค จับตา “ปู่ชัย พ่อพี่เน” ชิง “สมบัติ กปปส.” นั่ง ปธ.กมธ.ปฏิรูปการเมือง ส่วน ปธ.กมธ.พลังงาน ชิงระหว่าง “ทองฉัตร ทุน ปตท.” กับ “อลงกรณ์ ศิษย์ประชาธิปัตย์” ขณะที่อีก 7 คณะยังเคาะไม่ลงตัว

วันนี้ (9 พ.ย.) ที่รัฐสภา รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้ง 18 คณะ ที่ น.ส.ทัศนา บุญทอง รองประธาน สปช.คนที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามัญสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภา ได้จัดสรรครบทุกคณะครบแล้ว โดยในการสัมมนาของสมาชิก สปช.ในวันที่ 10 พ.ย.จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามคณะกรรมาธิการวิสามัญทั้ง 18 คณะ เพื่อแสดงแนวความคิดภายใต้หัวข้อ “เราจะนำผลจากภาพอนาคตที่ฝันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร”

สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทั้ง 18 คณะ ขณะนี้บุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นประธานฯยังไม่ได้ข้อสรุปในบางคณะ เนื่องจากมีการถกเถียงกันว่าบุคคลใดเหมาะสมชิงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ เช่น คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการชิงตำแหน่งกันระหว่าง นายชัย ชิดชอบ และนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์, กรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน ชิงกันระหว่างนายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร, กรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน ชิงกันระหว่าง พล.ท.เดชา ปุญญบาล และนายประสาร มฤคพิทักษ์, กรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา ชิงกันระหว่างนางตรึงใจ บูรณสมภพ และนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ส่วนกรรมาธิการที่ได้ประธานกรรมาธิการลงตัวแล้ว เช่น กรรมาธิการปฎิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น คือนายพงศ์โพยม วาศภูติ, กรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ นายปราโมทย์ ไม้กลัด, กรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข คือ นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์, กรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส คือ นายอำพล จินดาวัฒนะ, กรรมาธิการปฏิรูปป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ นายประมนต์ สุธีวงศ์, กรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค คือ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง และ กรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

อย่างไรก็ตาม กรรมาธิการที่ยังไม่มีความชัดเจนในการเลือกตำแหน่งประธานกรรมาธิการ คือ กรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน, กรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, กรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง, กรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยว และการบริการ, กรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ, กรรมาธิการปฏิรูปปการกีฬา และ กรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ จะมีการนำรายชื่อกรรมาธิการปฎิรูปทั้ง 18 คณะให้ที่ประชุมใหญ่สภาปฏิรูปแห่งชาติรับรอง ในวันที่ 11 พ.ย. ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ประจำกรรมาธิการทั้ง 18 คณะอย่างเป็นทางการ


กำลังโหลดความคิดเห็น