xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ส่งผู้แทนร่วม กมธ.สิทธิฯ อาเซียน “ปู” เน้นไอซีทีปราบโกง อนุมัติ 4 พันล้านลงใต้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(แฟ้มภาพ)
“ทศพร” เผย ครม.ส่ง “ดร.เสรี” ผู้แทนไทยร่วม กมธ.รบ.อาเซียนว่าด้วยสิทธฯ เห็นชอบไอซีทีให้ ก.พ.ร.จับมือ สรอ.จัดหลักสูตร รอส. ให้ผู้บริหารร่วมอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เบิกฟรี ไม่นับลา เผยนายกฯ ขอแบ่งระดับบริหาร-ปฏิบัติ นำไปใช้ป้องกันทุจริต พร้อมเบิกเงินสำรองจ่ายลง จชต.ปีกกว่า 4 พันล้าน

วันนี้ (5 ก.พ.) นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบผลการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และแต่งตั้งให้ ดร.เสรี นนทสูติ เป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

นพ.ทศพรกล่าวต่อว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) พร้อมทั้งเห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เพิ่มข้อเสนอว่าให้มีการอบรมเป็น 2 ระดับ คือระดับผู้บริหารและผู้ปฎิบัติ โดยให้เน้นการใช้เทคโนโลยีไอซีทีในการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า ครม.อนุมัติงบประมาณที่ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อนำไปใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินทั้งสิ้น 4,006 ล้านบาท ประกอบด้วยงบด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ 2,419 ล้านบาท ด้านการพัฒนา 1,587 ล้าน แบ่งเป็นด้านการศึกษา 291 ล้านบาท อาทิ การสนับสนุนการศึกษาตาดีกา ปอเนาะในพื้นที่ โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างสุขลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 200 แห่ง เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด 5 จังหวัดชายแดนใต้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนภาษาไทยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศมาเลเซียและซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ด้านการเกษตร 20 ล้านบาท เช่น ค่าก่อสร้างโรงรมยางพารา 5 แห่งใน 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 637.5 ล้านบาท และด้านอื่นๆ 638.1584 ล้านบาท เช่น การจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การจัดซื้อโคมส่องสว่างถนน 2,450 ชุด เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น