xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
1.มีสัญชาติไทย
2.อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
3.มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่จะปฏิบัติงานให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เต็มเวลา
4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
5.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
6.ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
7.ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8.ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
9.ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับกองทุน หรือในกิจการที่กระทำให้แก่กองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
10.ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
11.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
12.มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามอย่างรวมกันเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสามปี และภายในระยะเวลาไม่เกินสามปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังนี้
(ก)เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ หรือองค์กร/หน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสายงาน/หัวหน้าแผนก หรือดำรงตำแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(ข)เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเทียบเท่าระดับส่วนราชการหรือมีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการ สำนัก/ผู้อำนวยการกอง หรือดำรงตำแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครรับการสรรหา
1.ใบสมัครของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 ซม.หรือ 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด 1 ฉบับ
5.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้าเอกสารวุฒิการศึกษาและทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนไม่ตรงกัน)
6.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
7.เอกสารหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษอื่นๆ
8.เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ “เรื่องการบริหารจัดการองค์กร การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกในด้านการพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือและการแก้ไขในปัญหาหนี้สิน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร” ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4

การยื่นใบสมัคร มี 2 ช่องทาง คือ
1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://frdfund.org/ และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (สำนักงานใหญ่) ชั้น 3 ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ อาคารซีอีซี เลขที่ 68/12 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2.ยื่นใบสมัครผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail: frdfund.hr@gmail.com ตามแบบที่กำหนดและต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://frdfund.org/

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ตามที่กำหนดในประกาศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการหรือหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2158 0342 ต่อ 3805, 3801
กำลังโหลดความคิดเห็น...