xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.ออกแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจ เริ่มช่วยผู้ถูกฟ้องร้องก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ผบ.ตร.ออกแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจ ประสานเจ้าหนี้เจรจาตกลง เน้นช่วยผู้ถูกฟ้องก่อน กำกับดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ให้ก่อหนี้เพิ่ม ส่งเสริมให้ประหยัด อดออม มีวินัยทางการเงิน

วันนี้ (23 เม.ย.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ลงนามในบันทึกข้อความส่วนราชการ ตร. ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่องแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ใจความว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับข้าราชการตำรวจด้านสวัสดิการกำลังพล คือโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ เมื่อ 25 ธ.ค. 2563 ณ ตร. และ ตร. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ระหว่าง ตร. กับสถาบันการเงิน นั้น

เพื่อให้การช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. ที่มีปัญหาในการชำระหนี้ ให้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ และป้องกันการมีภาระหนี้สินจนเกินกำลังความสามารถในการชำระ จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด สำหรับผู้ที่มีหนี้วิกฤต หรือมีปัญหาในการชำระหนี้ โดยให้พิจารณาเชิญเจ้าหนี้ทุกรายร่วมเจรจาตกลงแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ ของลูกหนี้แต่ละราย พร้อมทั้งขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่ลูกหนี้เป็นสมาชิก เข้าร่วมเจรจาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา โดยให้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ถูกฟ้องร้องเป็นลำดับแรก

2. สำรวจผู้มีหนี้วิกฤตหรือมีปัญหาในการชำระหนี้ เพื่อเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

3. กำชับเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานออกหนังสือรับรองเงินเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในการใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้กู้

4. ผู้บังคับบัญชาที่ให้การรับรองการกู้ของข้าราชการตำรวจ ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงศักยภาพในการชำระหนี้เป็นข้อมูลประกอบการรับรองด้วย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการชำระหนี้ในอนาคต

5. หน่วยงานต้นสังกัด ดำเนินการหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญ ของผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญไว้) นำส่งให้ธนาคาร รวมทั้งจัดส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ ให้กับธนาคาร กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ เนื่องจากผู้กู้ย้ายงานต้นสังกัด หรือลาออก โดยได้รับเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดต้องให้ผู้กู้เป็นงวด หรือเกษียณอายุโดยได้รับบำนาญ จะต้องแจ้งการย้ายหรือลาออกหรือเกษียณอายุราชการของผู้กู้ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ให้กับสถาบันการเงินเจ้าของบัญชีกู้เดิมทราบ พร้อมทั้งกับแจ้งให้ผู้กู้ไปชำระเองที่สาขาของธนาคารจนกว่า ตร. หรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ จะหักเงินให้สาขาของธนาคารได้ และให้สาขาของธนาคาร ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินกู้เดิมประสานกับสาขาใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง แล้วทำการโอนย้ายบัญชีไปสาขาใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียกเก็บเงินชำระหนี้ต่อไป

6. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้เข้าร่วมโครงการ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ และกำกับ ดูแลให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเต็มที่

7.กำกับ ควบคุม ดูแล ไม่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ไปก่อหนี้เพิ่มจนทำให้มีผลกระทบต่อการชำระหนี้งวดตามโครงการ และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ รู้จักประหยัด อดออม และมีวินัยทางการเงิน
กำลังโหลดความคิดเห็น...